بررسي اثر آتش سوزي بر روي پوشش علف گندمي ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر آتش سوزي بر روي پوشش علف گندمي ها :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات مرتع و بيابان ايران

تعداد صفحات :12

آتش سوزی های متعددی در مراتع مناطق خشك و نیمه خشك به وقوع می پیوندد، پیامد آتش سوزی ها، خسارت به علوفه مراتع و مستعدشدن خاك ها نسبت به فرسایش است، در نتیجه موجب خسارات مالی و زیست محیطی زیادی می گردد. به منظور شناخت اثرات پدیده آتش سوزی در مراتع نیمه استپی، مراتع آتش گرفته (تابستان 1386) بر روی گندمیان یكساله و دائمی در مراتع نیمه استپی منطقه كردان شهرستان كرج (البرز جنوبی) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح آماری بلوك های كاملا تصادفی بمدت زمان 3 سال (87-1389)، با 2 تیمار (مراتع شاهد و مراتع آتش گرفته) و 20 تكرار (پلات ها) انجام شد. در اولین فصل بهار بعد از آتش سوزی، به فاصله هر سال یك بار و در طی 3 سال متوالی، پوشش گیاهی مراتع آتش گرفته و مراتع شاهد با استفاده از ترانسكت و كوادرات بررسی شد. در هر پلات درصد تاج پوشش اندازه گیری گردید. پس از اتمام عملیات صحرایی، تجزیه و تحلیل آماری نتایج تیمارها با طرح آزمایشی فاكتوریل و مقایسه میانگین ها با آزمون دانكن بین تكرارها انجام گردید. نتایج نشان داد تاج پوشش گندمیان چند ساله در سال اول و دوم در مرتع شاهد بیش از مراتع آتش سوزی شده (بدون اثر معنی دار) و در سال سوم در هر دو مرتع تقریبا مشابه بود. همچنین نتایج نشان داد آتش سوزی در طی زمان بر روی گندمیان یكساله اثر مثبت داشته (در سطح 1%)، و تفاوت بین سال و مرتع هر دو از لحاظ آماری معنی دار بود.
كلید واژه: آتش سوزی، گونه های گندمیان، تاج پوشش و مراتع كردان

لینک کمکی