کاربرد مدل چندگزينه اي در تحليل سوال و مقايسه برازش و آگاهي آن با مدل سه پارامتري (مورد: بخش زيست شناسي آزمون سراسري 1391)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد مدل چندگزينه اي در تحليل سوال و مقايسه برازش و آگاهي آن با مدل سه پارامتري (مورد: بخش زيست شناسي آزمون سراسري 1391) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مطالعات اندازه گيري و ارزشيابي آموزشي

تعداد صفحات :33

هدف اصلی پژوهش حاضر کاربرد مدل چندگزینه ای در تحلیل سوال های چندگزینه ای و مقایسه برازش و آگاهی آن با نتایج مدل سه پارامتری است. برای این منظور، از بین همه شرکت کنندگان آزمون سراسری 92-1391 در گروه آزمایشی تجربی درس زیست شناسی (50 سوال)، نمونه ای 5000 نفری به صورت تصادفی انتخاب شد. پس از بررسی پیش فرض تک بعدی بودن با استفاده از نرم افزار NOHARM، سوال های آزمون با برنامه MULTILOG تحلیل شد. مدل سه پارامتری که از نظر ساختاری در میان مدل های دو ارزشی، نزدیک ترین مدل به مدل چند گزینه ای است، به عنوان مدل دو ارزشی مناسب، برای مقایسه آگاهی برازش آن با مدل چند گزینه ای انتخاب شد. نتایج این بررسی ها نشان دهنده کارایی این مدل در تحلیل گزینه های انحرافی سوال های چندگزینه ای است. به علاوه مدل چندگزینه ای، توانایی آزمودنی های پایین تر از متوسط و مدل سه پارامتری، توانایی آزمودن های بالاتر از متوسط را با دقت بیشتری برآورد می کنند. در مقایسه برازش مدل سه پارامتری با مدل چند گزینه ای، شواهد از برتری مدل سه پارامتری حکایت دارد. بر اساس نتایج می توان از مدل چندگزینه ای در کنار سایر روش ها برای افزایش آگاهی به عملکرد گزینه های سوال استفاده کرد.
كلید واژه: روان سنجی، نظریه پاسخ سوال، مدل چند گزینه ای، مدل سه پارامتری

لینک کمکی