مقايسه اثرات 2- فنوکسي اتانول، عصاره گل ميخک و PI222 به عنوان مواد بيهوشي بر ميزان گلوکز و هورمون کورتيزول پلاسماي خون در ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه اثرات 2- فنوکسي اتانول، عصاره گل ميخک و PI222 به عنوان مواد بيهوشي بر ميزان گلوکز و هورمون کورتيزول پلاسماي خون در ماهي کپور نقره اي (Hypophthalmichthys molitrix) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)

تعداد صفحات :16

افزایش نیاز کارگاه های تکثیر و پرورش ماهی به استفاده از بیهوش کننده ها، مطالعه تاثیر بیهوش کننده های جدید را به منظور جایگزینی و معرفی یک ماده با کم ترین آسیب و استرس به ماهی را طلب می کند. در این مطالعه به بررسی اثرات سه ماده بیهوشی 2-فنوکسی اتانول، عصاره گل میخک و PI222 بر شاخص های استرس (گلوکز و هورمون کورتیزول) در ماهی کپورنقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) پرداخته شده است. ابتدا 120 عدد ماهی با بهترین دوز هریک از مواد بیهوشی (بر این اساس که بیهوشی را در کم تر از3 دقیقه و ریکاوری را در کم تر از 5 دقیقه ایجاد کند) (2- فنوکسی اتانول 300 قسمت در میلیون، عصاره گل میخک و 50PI222 قسمت در میلیون) بیهوش و سپس در زمان های 0، 6 و 24 ساعت بعد از ریکاوری مورد خونگیری قرار گرفتند و میزان گلوکز و هورمون کورتیزول آن ها جهت تعیین میزان استرس وارده در حین بیهوشی مورد بررسی هماتولوژیک قرار گرفت. نتایج نشان داد که 2- فنوکسی اتانول باعث افزایش معنی دار گلوکز (p<0.05) گردید و به عنوان ماده بیهوش کننده استرس زا و عصاره گل میخک و PI222 به دلیل عدم تغییرات معنی دار در این شاخص ها به عنوان بیهوش کننده های مناسب تشخیص داده شدند.
كلید واژه: 2-فنوکسی اتانول، بیهوشی، استرس، Hypophthalmichthys molitrix، عصاره گل میخک، PI222

لینک کمکی