تاثير رنگدانه لکانتين صورتي بر پوست اسکار سفيد (Astronotus ocellatus)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير رنگدانه لکانتين صورتي بر پوست اسکار سفيد (Astronotus ocellatus) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)

تعداد صفحات :12

در این تحقیق اثر رنگدانه لکانتین صورتی بر روی رنگ پوست ماهی اسکار سفید (Astronotus ocellatus) مورد مطالعه قرار گرفت. 72 قطعه ماهی اسکار سفید با میانگین وزنی 9.37±0.025 گرم و میانگین طولی 8.24±0.012 سانتی متر در 2 تیمار با 3 تکرار و در هر تکرار 12 عدد ماهی رهاسازی شدند. تیمار اول حاوی 200 میلی گرم در هر کیلوگرم غذا رنگدانه لکانتین صورتی و تیمار شاهد که فاقد مواد رنگدانه ای بود. بعد از 27 روز از 6 ماهی به طور اتفاقی در هر تیمار عکس برداری دیجیتال با شرایط ثابت و نور یکسان تهیه گردید و برای ارزیابی میزان تغییر رنگ ایجاد شده از نرم افزار (Photoshop CS6) استفاده شد. پایان دوره رنگ سنجی پوست ماهی های تیمارها نشان داد که تجویز خوراک حاوی لکانتین صورتی باعث تغییر رنگ معنی دار پوست ماهی ها گردیده است (p=0). به طوری که مقادیر رنگ قرمز، در تیمار لکانتین صورتی افزایش معنی داری نسبت به تیمار شاهد نشان داد. بنابراین می توان جهت بهبود رنگ و افزایش بازار پسندی گونه مورد مطالعه از تیمار لکانتین صورتی به میزان 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم غذا استفاده نمود.
كلید واژه: اسکار سفید (Astronotus ocellatus)، لکانتین صورتی، رنگدانه، آکواریوم، پوست

لینک کمکی