توليد و ارزيابي بيوفلوک به منظور به کارگيري در سيستم پرورشي بدون تعويض آب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توليد و ارزيابي بيوفلوک به منظور به کارگيري در سيستم پرورشي بدون تعويض آب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)

تعداد صفحات :13

مطالعه حاضر با هدف تولید و ارزیابی بیوفلوک به منظور به کارگیری در سیستم های بدون تعویض آب پرورش میگوی سفید غربی در کارگاه تکثیر و پرورش آبزیان بندر کلاهی واقع در شهرستان میناب استان هرمزگان انجام شد. سه عدد تانک فایبرگلاس با حجم آبگیری 200 لیتر به مدت چهار هفته با آب دریای فیلتر شده با شوری (32.5±0.5 گرم در لیتر) پر شدند و جهت تشکیل بیوفلوک، به هر کدام از تانک ها مواد آلی کربن دار (سبوس و آرد گندم، ملاس)، خوراک میگو، خاک رس الک شده و کود شیمیایی اوره اضافه گردید. با اضافه کردن مواد مذکور، توسعه باکتری ها افزایش یافته و منجر به شکل گیری فلوکه های میکروبی شد. پارامترهای اکسیژن محلول و pH در طی روزهای آزمایش با اضافه کردن مواد آلی کربن دار کاهش نشان داد. همچنین تراکم باکتری های هتروتروف در طی روزهای آزمایش افزایش نشان داد به طوری که کم ترین (1.533±0.057´103 CFU/ml) در ابتدا و بیش ترین (3.36±0.15´107) در انتهای آزمایش به دست آمد. میزان مواد معلق ته نشین شده نیز در طی روزهای آزمایش با شیب ملایمی افزایش نشان داد که میزان 0.46 و 12.33 میلی گرم در لیتر در ابتدا و انتهای آزمایش به دست آمد. میزان ارگانیسم های وابسته به فلوک برای پروتوزوآی مژک دار و تاژک دار، میکروجلبک ها، نماتودها و سایر ارگانیسم های معلق در فلوکه تولیدی به میزان 73.47، 20.53، 3.33 و 2.67 درصد به دست آمد. نتایج تحقیق آشکار می نماید که با سیستم بدون تعویض آب و اضافه کردن مواد آلی می توان تراکم باکتری های هتروتروف و توسعه فلوک را افزایش داد و فلوک تولیدی را به عنوان استوک باکتری های موثر در سیستم بدون تعویض آب استفاده نمود.
كلید واژه: بیوفلوک، مواد آلی، سیستم بدون تعویض آب

لینک کمکی