فعاليت لايزوزيم سرم خون و موکوس پوست ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii) در اکوسيستم آب لب شور و آب شيرين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فعاليت لايزوزيم سرم خون و موکوس پوست ماهي سفيد درياي خزر (Rutilus frisii) در اکوسيستم آب لب شور و آب شيرين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)

تعداد صفحات :12

ماهی سفید اگر چه یکی از ماهیان اقتصادی دریای خزر است، اما مطالعات اندکی روی سیستم ایمنی این ماهی در محیط های طبیعی و در هنگام مهاجرت بین آب لب شور دریا و آب شیرین متمرکز بوده است. در این مطالعه تعداد 23 قطعه ماهی (12 ماده، 11 نر) از دریای خزر (متوسط شوری 7.52±0.3 ppt، PH=8.9±0.2) و 23 ماهی (12 ماده، 11 نر) از رودخانه خشکرود (متوسط شوری 0.11 ppt، ph=8.7) از مهر 1390تا شهریور 1391 صید شدند. تغییرات پاسخ ایمنی غیر اختصاصی بدن ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii) در دو جنس نر و ماده تحت تاثیر مهاجرت بین محیط شور و شیرین و تاثیر آن بر فعالیت لایزوزیم سرم خون و موکوس پوست ماهی بررسی شد. سنجش لایزوزیم با اثرگذاری بر سوسپانسیون باکتری Micrococcus lysodiekticus، بر اساس کاهش جذب نوری و با دستگاه الایزاریدر اندازه گیری شد. اختلاف معنی داری در فعالیت لایزوزیم سرم خون به عنوان یکی از اجزای ایمنی غیر اختصاصی در دو جنس نر و ماده مشاهده نشد، در حالی که فعالیت لایزوزیم با تغییرات شوری از محیط دریا به رودخانه به طور معنی داری کاهش یافت (p<0.05). بیشترین فعالیت لایزوزیم (U/mL/min) در دریا (39.09±7.03) و کم ترین آن در رودخانه (7.75±1.36) مشاهده شد. از طرف دیگر، فعالیت لایزوزیم در موکوس پوست جنس ماده، از محیط دریا به رودخانه افزایش یافت (p<0.05) و بیشترین مقدار در رودخانه (145.45±7.02) و کم ترین مقدار در دریا (101.55±16.53) مشاهده شد. نمونه برداری از موکوس پوست جنس نر میسر نشد، زیرا در زمان ورود ماهیان نر به رودخانه، توبرکول های تولید مثلی کاملا شکل گرفته بود و موکوس ترشح نشده و یا مقدار آن بسیار اندک بود. این مطالعه ارتباط موثر فعالیت لایزوزیم با تغییرات محیطی مثل شوری آب را کاملا نشان داد. ارتباط معنی داری با اختصاصات داخلی ماهی مانند جنسیت مشاهده نشد. نتایج نشان داد که فعالیت لایزوزیم در موکوس پوست بسیار بیشتر از فعالیت آن در خون ماهی سفید است.
كلید واژه: ماهی سفید، ایمنی غیر اختصاصی، لایزوزیم، سرم خون، موکوس پوست

لینک کمکی