بررسي انتوژني و رشد ماهي کوريدوراس برنزي (Corydoras aeneus) در طي مراحل اوليه زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي انتوژني و رشد ماهي کوريدوراس برنزي (Corydoras aeneus) در طي مراحل اوليه زندگي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)

تعداد صفحات :10

این تحقیق با هدف بررسی الگوهای رشد آلومتریک و تغییرات ریخت ظاهری ماهی کوریدوراس برنزی (Corydoras aeneus) به عنوان یک گونه با ارزش زینتی در مراحل اولیه تکوین از زمان تخم گشایی تا 51 روز پس از آن به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 140 نمونه لارو در روزهای مختلف بعد از تفریخ نمونه برداری و تغییرات ریختی و تکوینی لاروها در مراحل اولیه رشد بررسی و توصیف گردید. داده های ریخت سنجی مورد مطالعه نیز از روی تصاویر دو بعدی گرفته شده از نمونه ها توسط نرم افزار ImageJ استخراج گردید و الگوی رشد آلومتری به صورت تابع توانی طول کل با استفاده از داده های تغییر نیافته در فرمول Y=aXb اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که دهان و مخرج در روز سوم پس از تخم گشایی باز و کیسه زرده در روز هفتم پس از تخم گشایی جذب شد. در مراحل اولیه تکوینی الگوی رشد نواحی سر و دم ابتدا آلومتری مثبت و سپس ایزومتریک شدند. طول تنه ابتدا آلومتری منفی و سپس ایزومتریک شد. با توجه به یافته های این تحقیق رشد این گونه به چهار مرحله (1) Eleuthero-embryo، (2) Propterygio-larval، (3) Pterygio-larval و (4) Juvenile قابل تقسیم می باشد.
كلید واژه: کوریدوراس برنزی، ریخت سنجی، آلومتری، گربه ماهیان زره دار

لینک کمکی