جوامع پلانکتوني پاياب سد يامچي به منظور امکان سنجي آبزي پروري در شهرستان اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن جوامع پلانکتوني پاياب سد يامچي به منظور امکان سنجي آبزي پروري در شهرستان اردبيل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)

تعداد صفحات :25

در پژوهش های طرح هیدرولوژی و هیدروبیولوژی پایاب دریاچه سد یامچی، بررسی های پلانکتونی به عنوان مطالعات پایه جهت امکان پرورش آبزیان در مسیر پایاب این دریاچه در نظرگرفته شد. نمونه برداری پلانکتونی در 4 ایستگاه مطالعاتی و از زمستان 1389 الی پاییز 1390 انجام گرفت. برای بررسی فیتوپلانکتونی از ایستگاه های موردنظر یک لیتر آب (بدون عبور از تور پلانکتون) و جهت نمونه برداری زئوپلانکتونی نیز 30 لیتر آب را توسط تور زئو پلانکتون گیر دستی با چشمه 30 میکرون فیلترکرده، در نهایت نمونه ها بافرمالین 4 درصد تثبیت و جهت مطالعه به آزمایشگاه منتقل شدند. د ر مطالعات فیتوپلانکتونی، در مجموع 4 شاخه و 33 جنس شناسایی شده، که بیش ترین فراوانی مربوط به شاخه باسیلاریوفیتا با جنس های Cyclotella، Synedra، Achnanthes و Nitzschia می باشد. شاخه مذکور در تمام طول سال مشاهده شده و 92.2 درصد جمعیت سالانه را شامل می گردد. شاخه کلروفیتا در مرتبه دوم قرار دشته، جنس های مهم این شاخه عبارت از Coelastrum Pediastrum و Oocystis بوده و 7.4 درصد جمعیت سالانه را در برمی گیرد. شاخه های سیانوفیتا و اوگلنوفیتا به ترتیب با 0.3 و 0.1 درصد در رده های بعدی هستند. در بررسی زئوپلانکتونی در مجموع 6 شاخه و 29 جنس شناسایی شدند، بیش ترین فراوانی زئوپلانکتونی مربوط به زیر سلسله پروتوزوآ و شاخه های سیلیوفورا 66 درصد و ریزوپودآ با جنس های Arcella و Difflugia که 6 درصد جمعیت سالانه (مجموع 72 درصد) را دارا می باشند. شاخه آرتروپودا در مرتبه دوم قرار داشته، این شاخه با رده کوپه پودا و جنس Cyclops و مرحله ناپلی آن و راسته کلادوسرا با جنس Bosmina در مجموع 14 درصد جمعیت سالانه را شامل می شود. شاخه روتاتوریا با جنس های Cephalodella، Rotaria و Coulrella در تمام طول سال مشاهده شده و 11 درصد جمعیت سالانه زئوپلانکتونی را در بردارد. نتایج بدست آمده از بررسی پلانکتونی در این طرح نشان داد، که این رودخانه در مجموع از فراوانی و تنوع مناسب پلانکتونی جهت پرورش آبزیان برخوردار می باشد.
كلید واژه: اردبیل، پایاب سد یامچی، آبزی پروری، فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون

لینک کمکی