ساختار ژنتيکي جمعيت ماهي کفال طلايي (Liza aurata (Risso, 1810 در سواحل استان هاي گيلان و مازندران بر اساس توالي يابي منطقه کنترل mtDNA

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساختار ژنتيکي جمعيت ماهي کفال طلايي (Liza aurata (Risso, 1810 در سواحل استان هاي گيلان و مازندران بر اساس توالي يابي منطقه کنترل mtDNA :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : توسعه آبزي پروري (علوم زيستي)

تعداد صفحات :16

تنوع ژنتیکی ماهیان کفال طلایی (Liza aurata) موجود در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از روش تعیین توالی ژن D-Loop در سواحل استان های گیلان (انزلی) و مازندران (ساری) بررسی گردید.DNA نمونه ها با استفاده از روش استات آمونیوم استخراج و کمیت و کیفیت آنها با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ارزیابی گردید. نمونه های DNA تایید شده، PCR و سپس توالی یابی شدند. توالی ناحیه D-Loop در DNA میتوکندریایی کفال طلایی پس از ویرایش شامل 900 جفت باز (bp) بود. درجه خویشاوندی با تست Tajima با استفاده از نرم افزار MEGA بین کفال ماهیان طلایی محاسبه گردید. نتایج این بررسی اختلاف ژنتیکی بالا در مناطق نمونه برداری را نشان می دهد. فاصله ژنتیکی مشاهده شده بین مناطق نمونه برداری 0.435 بود. همچنین میزان بالایی از (0.615) Fst بین دو منطقه نمونه برداری مشاهده شد که این امر بیان کننده تمایز بین جمعیت های موجود می باشد. طبق نتایج حاصل از این بررسی در سواحل جنوبی دریای خزر، در دو منطقه نمونه برداری موجود در محدوده استان های گیلان و مازندران دو جمعیت متفاوت از ماهی کفال طلایی مشاهده شد.
كلید واژه: دریای خزر، کفال طلایی، گیلان، مازندران، تنوع ژنتیکی، mtDNA

لینک کمکی