کاني شناسي و زمين شيمي کاني هاي آبدار سولفاتي وابسته به شيل هاي سياه منطقه قروقچي، ميمه، استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاني شناسي و زمين شيمي کاني هاي آبدار سولفاتي وابسته به شيل هاي سياه منطقه قروقچي، ميمه، استان اصفهان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بلورشناسي و كاني شناسي ايران

تعداد صفحات :13

منطقه قروقچی در شمال غرب اصفهان، در ایران مرکزی قرار گرفته است. شیل های سیاه سازند نای بند به سن تریاس پسین به عنوان اصلی ترین واحد زمین شناسی در منطقه رخنمون دارد، و یک حوضچه آب اسیدی در بستر شیل های سیاه در قروقچی تشکیل شده است. در اطراف این حوضچه کانی های سولفاتی با تنوع رنگی مشاهده می شوند. هدف از این پژوهش شناخت گونه کانیایی مشاهده شده در اطراف دریاچه و ارتباط شیل های سیاه بستر حوضچه و منطقه است. نتایج آزمایش های XRD نشان می دهند که این کانی ها فریکوپیاپیت (Fe+34 (SO4). 20H2O)، تاماروگایت (NaAl(SO4)2.6H2O)، کیسریت (MgSO4.H2O)، بلودیت (Na2 Mg (SO4). 4H20) و ژیپس هستند. فرایند هوازدگی و تجزیه کانی های مختلف شیل سیاه سازند نای بند، سبب آزاد شدن اجزای سازنده کانی های سولفاتی شده است. فرایند زهاب اسیدی تولید شده از هوازدگی پیریت باعث تخریب کانی های موجود در شیل سیاه و آزادشدن کاتیون های موجود در ساختار آن ها شده است که به دنبال آن نهشت کانی های ثانویه موجود در منطقه در پاسخ به تعادل اسیدی محیط، صورت می گیرد. از نظر ژئوشیمیایی، از ویژگی های چشمگیر شیل سیاه منطقه در مقایسه با شیل NASC، غنی شدگی در LREE (140.463ppm) و تهی شدگی در HREE (5.0375ppm) است که روندی مشابه شیل میانگین را نشان می دهد.
كلید واژه: کانی های آبدار سولفاتی، شیل سیاه، زمین شیمی، منطقه قروقچی

لینک کمکی