تحليلي بر مطالعات انجام شده در زمينه خصوصي سازي آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليلي بر مطالعات انجام شده در زمينه خصوصي سازي آموزش عالي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سياست علم و فناوري

تعداد صفحات :18

این مقاله با هدف مطالعه وضعیت تولید آثار علمی در زمینه خصوصی سازی آموزش عالی خارج از كشور و دستیابی به مباحث و مولفه های مورد توجه مطالعات، نتایج مطالعات و بررسی شكلی و توصیفی آنها انجام شده است. بدین منظور كلیه آثار موجود در بازه زمانی 2015-2000 در پایگاه های اطلاعاتی مستقر در دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی مطالعه شد. این آثار از 33 مجله تخصصی در حوزه آموزش عالی كه مشتمل بر 24 عنوان سند علمی شامل 18 مقاله، 5 كتاب و یك پایان نامه در زمینه آموزش عالی خصوصی است استخراج و به روش توصیفی -تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های پژوهش در سه بخش ارائه شده است: بخش اول؛ در خصوص مباحث و مولفه های مورد توجه پژوهشگران که نتایج مطالعه نشان داد پژوهشگران بیشتر به مباحثی از جمله چرایی خصوصی سازی آموزش عالی، اهداف، معایب و مزایا و همچنین انواع موسسات آموزش عالی خصوصی پرداخته اند. بخش دوم؛ نتایج مطالعات حاكی از آن بود كه گسترش بی رویه مراكز خصوصی آموزش عالی منجر به كاهش كیفیت، افزایش نرخ بیكاری، عدم كاهش وابستگی مالی به بودجه بخش دولتی، عدم پاسخگویی به نیازهای بازار كار و اولویت منافع فردی نسبت به منافع اجتماعی شده است. در بخش سوم؛ نتیجه بررسی ساختار شكلی و توصیفی این مطالعات نشان داد 58% این مطالعات در دوره زمانی سال های 2011 تا 2015 انجام شده 83% پژوهش ها از روش تحقیق كیفی و شیوه مطالعه اسناد و مدارك و كتابخانه ای و تنها 17% از روش تحقیق كمی و مصاحبه و پرسشنامه استفاده كرده اند. به لحاظ ملی و فراملی بودن مطالعات نیز 71% پژوهش ها ملی و 29% فراملی بوده اند. از نظر هم نویسی و مشاركت هم پژوهش گروهی 8% نسبت به پژوهش انفرادی بیشتر بوده است.
كلید واژه: خصوصی سازی، آموزش عالی، آموزش عالی خصوصی، انواع خصوصی سازی، خصوصی سازی آموزش عالی

لینک کمکی