ارزيابي سايش ابزار برشي در تونل سازي مكانيزه در زمين هاي نرم- مطالعه موردي: تونل قطعه شمالي- جنوبي خط 7 متروي تهران (يادداشت فني)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي سايش ابزار برشي در تونل سازي مكانيزه در زمين هاي نرم- مطالعه موردي: تونل قطعه شمالي- جنوبي خط 7 متروي تهران (يادداشت فني) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني

تعداد صفحات :24

سایش ابزارهای برش و دیگر اجزای ماشین حفر تونل فشار تعادلی زمین (EPB-TBM) كه در تماس با مصالح برجا و حفاری شده هستند یكی از فاكتورهای مهم در تونلسازی مكانیزه در زمین های نرم است . در ماشن های EPB، بازرسی كله حفار ماشین و تعمیر و نگهداری ابزارهای برش تحت شرایط پرفشار یا هایپرباریك انجام می شود كه یك فرآیند زمان بر، خطرناك و پرهزینه است و باعث ایجاد تاخیر در فرآیند حفاری و كاهش ضریب بهره وری عملیات تونلسازی می شود. در این مطالعه، سایش ابزارهای برش ماشین حفار خط 7 متروی تهران در طول 6500 متر ابتدایی مسیر تونل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این مسافت از تونل، تعداد 1169 ابزار برش مصرف شده است كه از این تعداد 654 عدد ریپر، 357 عدد اسكریپر و 153 عدد دیسك است . در این مقاله تاثیر فاكتورهای زمین شناسی و اپراتوری ماشین روی سایش ابزارهای برش به صورت كمی و با استفاده از اندازه گیری های میدانی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد كه با افزایش فشار زمین، نیروی پیشران و گشتاور كله حفار، مصرف ابزارهای برش به طور مشخص افزایش می یابد. همچنین، بهسازی خاك نقش كلیدی در كنترل سایش ابزارهای برش بازی می كند؛ به طوری كه حتی در خاك های دانه درشت می توان با بهبود فاكتورهای بهسازی خاك، سایش ابزارهای برش را كاهش داد.
كلید واژه: سایش، ابزار برشی، EPB، سایندگی، خط 7 متروی تهران، پارامترهای راهبری ماشین

لینک کمکی