طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه هدايت خودکار خودترازروي تراکتور در زمين هاي شيب دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي، ساخت و ارزيابي سامانه هدايت خودکار خودترازروي تراکتور در زمين هاي شيب دار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :17

هدایت خودکار تراکتور در زمینه های مختلف رو به پیشرفت نهاده است. در این تحقیق ساخت سامانه خودترازرو جهت هدایت خودکار تراکتور بر روی خطوط تراز در حین کاشت مورد نظر می باشد. سامانه خودترازرو شامل سه واحد حس کننده، پردازش و عمل کننده می باشد. حسگر زاویه سنج زوایای ایجاد شده در راستای طولی و عرضی تراکتور نسبت به سطح افق را تعیین کرده و داده ها به واحد پردازش ارسال می شود. پتانسیومتر و ماژول فشارسنج جهت کنترل یکنواختی ارتفاع نقاط مسیر حرکت تراکتور مورد استفاده قرار می گیرد. واحد پردازش با استفاده از داده های ارسال شده از واحد حس کننده، فرمان های لازم را به واحد عمل کننده صادر می کند. واحد عملگر شامل یک موتور الکتریکی به همراه یک جعبه دنده است که از طریق سیستم چرخ و زنجیر به فرمان تراکتور متصل شده و آن را در مسیر خطوط تراز هدایت می کند. خطوط کشت ایجاد شده در شیب های مختلف در سطح احتمال 95 درصد (آزمون دانکن) منطبق بر خطوط تراز زمین بود. به علاوه شاخص های طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه بذرهای سبز شده نسبت به شیب های مختلف تفاوت معنی داری نداشتند. شاخص درصد کل سبز شدن در نواحی با شیب زیاد (18 و 21 درصد) اختلاف معنی داری را نشان داد.
كلید واژه: خطوط تراز، سامانه خودترازرو، کشت بر روی خطوط تراز

لینک کمکی