برآورد نيروهاي داخلي سيستم نگهداري تونل ها با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن برآورد نيروهاي داخلي سيستم نگهداري تونل ها با استفاده از روش هاي تحليلي و عددي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني

تعداد صفحات :22

تعیین نیروهای داخلی یكی از مهم ترین اركان طراحی سیستم نگهداری تونل ها است. در این پژوهش با استفاده از روش های تحلیلی و عددی به برآورد نیروهای داخلی سیستم نگهداری پرداخته شده است و نتایج حاصل از روش های تحلیلی و عددی با هر دو فرض عدم لغزش نسبی و لغزش كامل، در حالت دو بعدی و سه بعدی با یكدیگر مقایسه شده اند. استحكام سیستم نگهداری در مقابل بارهای وارده نیز با استفاده از نمودار اندركنش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از روش های تحلیلی و عددی با یكدیگر تطابق خوبی داشته و نشان دادند در بخش های مختلف سیستم نگهداری نیروی محوری حاصل با فرض لغزش كامل، نسبت به نیروی محوری حاصل با فرض عدم لغزش نسبی، از یكنواختی بیشتری برخوردار می باشد و ممان خمشی حاصل با فرض لغزش كامل نسبت به ممان خمشی حاصل با فرض عدم لغزش نسبی، به میزان تقریبی 15% بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد كه با افزایش نسبت تنش افقی به تنش عمودی (در تنش عمودی ثابت) نیروی محوری افزایش می یابد و هر چه شرایط تنش از شرایط تنش هیدرواستاتیك بیشتر فاصله می گیرد، ممان خمشی افزایش می یابد. طبق نتایج با افزایش نسبت مدول الاستیك سیستم نگهداری بر مدول الاستیك زمین، نیروی محوری به صورت غیرخطی و ممان خمشی به صورت خطی افزایش می یابند. با افزایش شعاع تونل نیز نیروی محوری به صورت خطی افزایش و ممان خمشی به صورت غیرخطی كاهش می یابد.
كلید واژه: نیروهای داخلی، سیستم نگهداری تونل، نیروی محوری، ممان خمشی، روش های تحلیلی و عددی، نمودار اندركنش

لینک کمکی