تاثير بيوديزل حاصل از روغن چربي طيور بر عملکرد موتور تراکتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير بيوديزل حاصل از روغن چربي طيور بر عملکرد موتور تراکتور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :14

در تحقیق حاضر سوخت بیودیزل از روغن چربی طیور به روش ترانس استریفیکاسیون تولید شده و سپس خصوصیات مهم آن با استاندارد ASTMD-6751 مقایسه شد. پس از اطمینان از کیفیت بالای سوخت تولید شده، عملکرد موتور تراکتور MF-399 با استفاده از مخلوط های 5 تا 20 درصد بیودیزل و دیزل مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. آزمایش ها نشان می دهد گشتاور و توان موتور مذکور توسط این ترکیبات افزایش می یابد. دلیل این موضوع به خاطر به سوزی بیودیزل در اثر اکسیژن دار بودن آن می باشد. همچنین مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه به دلیل ارزش حرارتی و چگالی نزدیک بیودیزل به دیزل به میزان حداقل افزایش یافت. نتایج آزمایش ها در این پژوهش نشان می دهد مخلوط B20 بهترین عملکرد و کمترین افزایش مصرف سوخت ویژه را داراست. بنابراین ترکیب B20 برای استفاده در موتور تراکتور MF-399 پیشنهاد می شود.
كلید واژه: بیودیزل، ترانس استریفیکاسیون، چربی طیور، عملکرد، موتور

لینک کمکی