تعيين تنش مماسي اطراف تونل هاي مربع شكل با استفاده از توابع پتانسيل مختلط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين تنش مماسي اطراف تونل هاي مربع شكل با استفاده از توابع پتانسيل مختلط :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني

تعداد صفحات :16

از منظر ریاضی در طبیعت بر هر پدیده ای یك معادله دیفرانسیل حاكم است. بر رفتار مكانیكی محیط اطراف فضاهای زیرزمینی نیز یك معادله ی دیفرانسیل حاكم است .با حل این معادله، میدان جابجائی ها و تنش ها در هر یك از نقاط توده سنگ اطراف فضای زیرزمینی محاسبه شده و برای تحلیل پایداری سازه مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله نحوه فرمو ل بندی و راه حل تحلیلی برای تعیین تنش اطراف تونل مربعی تحت تنش های برجا با استفاده از روش پتانسیل مختلط ارائه شده است. همچنین با استفاده از نگاشت همدیس مقطع تونل مربعی به شكل دایره ای تبدیل شد. توده سنگ بصورت الاستیك و ایزوتروپ در نظر گرفته شده است. سپس با افزایش جملات سری نگاشت، به بررسی تغییرات تنش های مماسی اطراف تونل پرداخته و نتایج در قالب نمودار نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش جملات سری نگاشت، شكل مربع در گوشه ها صاف تر شده و تنش های مماسی در آن ها افزایش می یابند.
كلید واژه: توابع پتانسیل مختلط، نگاشت همدیس، تنش مماسی، تونل مربع شكل، تئوری الاستیسیته

لینک کمکی