بررسي ارگونوميکي مکانيزم هاي ترمز و گاز تراکتورهاي MF285 و MF399 به روش الکتروميوگرافي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ارگونوميکي مکانيزم هاي ترمز و گاز تراکتورهاي MF285 و MF399 به روش الکتروميوگرافي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :13

توجه به وضعیت ارگونومیکی کاربران ماشین های کشاورزی یکی از اهداف مکانیزاسیون کشاورزی می باشد. از این رو، این پژوهش با به کارگیری روشی جدید به بررسی وضعیت ارگونومیک مکانیزم های ترمز و گاز تراکتورهای MF285 و MF399 پرداخت، بدین ترتیب که فعالیت الکتریکی عضلات دوقلوی داخلی، دوقلوی خارجی، پهن داخلی، پهن خارجی، کوادراتوس لومباروم و تراپزیوس فوقانی کاربران قبل، در حین و پس از استراحت بعد از فشردن پدال های ترمز و گاز توسط دستگاه بیوویژن ثبت شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که عضلات پهن داخلی و دوقلوی داخلی با نسبت RMS بعد از 60 ثانیه فشردن پدال نسبت به قبل آن به ترتیب با 2.47 و 1.97 بیش ترین فعالیت الکتریکی را در حین استفاده از مکانیزم ترمز تراکتور MF285 داشتند. عضلات دوقلوی داخلی و دوقلوی خارجی کاربران نیز بیش ترین تنش را در هنگام فشردن پدال ترمز تراکتور MF399 داشتند. به طور کلی، عضلات پهن داخلی و تراپزیوس فوقانی در حین استفاده از ترمز تراکتور MF285 تحت تنش بیش تری نسبت به تراکتور MF399 قرار گرفتند، در حالی که عضلات دوقلوی داخلی، دوقلوی خارجی، پهن خارجی و کوادراتوس لومباروم طی به کارگیری مکانیزم ترمز تراکتور MF285 تحت تنش کم تری نسبت به تراکتور دیگر قرار گرفتند. عضلات کوادراتوس لومباروم و دوقلوی داخلی کاربران در حین فشردن پدال گاز تراکتور MF285 به ترتیب بیش ترین نسبت فعالیت الکتریکی را داشتند. درحالی که کاربران تراکتور MF399 بیش ترین تنش را در حین استفاده از پدال گاز بر روی عضلات پهن داخلی و دوقلوی خارجی متحمل می شوند. به طور کلی، نسبت فعالیت الکتریکی تمام عضلات به جز عضله پهن خارجی در حین استفاده از پدال گاز تراکتور MF285 بیش تر از تراکتور MF399 بود و کاربران این تراکتور در حین استفاده از مکانیزم گاز این تراکتور در شرایط نامطلوب تری قرار داشتند.
كلید واژه: پدال، دوقلوی داخلی، عضله، فعالیت الکتریکی، ماشین های کشاورزی

لینک کمکی