بررسي شاخص قابليت اطمينان لرزه اي در تونل هاي كم عمق زيرزميني با تركيب سه روش سطح پاسخ، هاسوفر- ليند و المان محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي شاخص قابليت اطمينان لرزه اي در تونل هاي كم عمق زيرزميني با تركيب سه روش سطح پاسخ، هاسوفر- ليند و المان محدود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني

تعداد صفحات :24

صولا سازه های زیرزمینی نظیر تونل ها توسط محیط اطراف خود (خاك یا سنگ) مقید شده اند. این سازه ها در حین زلزله بسته به محیط پیرامون خود رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند. بنابراین، پاسخ لرزه ای پوشش تونل توجه ویژه ای را می طلبد. محدود بودن داده های تحقیقاتی و تغییرات فضایی گسترده، توصیف موقعیت زمین شناختی آنها را دشوار می كند. بنابراین، پارامترهای حاكم بر طراحی آنها بسیار زیاد بوده و تغییرپذیری آن را نیز نمی توان نادیده گرفت. یك راه حل برای این مساله طراحی و تحلیل مبتنی بر قابلیت اطمینان است. در این پژوهش تحلیل مبتنی بر قابلیت اطمینان سیستم پوشش یك تونل كم عمق زیرزمینی در خاك ارائه می شود. مواردی از قبیل توصیف ارتباط بین پوشش تونل و محیط اطراف، عدم دسترسی به یك فرم بسته تابع عملكردی مورد مطالعه قرارگرفته است. همچنین تحلیل ها در دو محیط لرزه ای و استاتیكی با درنظرگرفتن متغیرهای تصادفی در مشخصات مصالح خاك انجام شده است. پاسخ لرزه ای پوشش تونل برای نیروی محوری، لنگرخمشی و نیروی برشی بررسی می شود. در این مقاله با تركیب روش سطح پاسخ (RSM)، مفهوم قابلیت اطمینان هاسوفر-لیند (HLM) و روش المان محدود (FEM) به بررسی عملكرد پوشش تونل (تحت شرایط استاتیكی و لرزه ای) پرداخته شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهدكه شاخص قابلیت اطمینان برای پاسخ نیروی برشی پوشش تونل تحت ركوردهای زلزله، كمتر از نیروی محوری و لنگرخمشی می باشد. همچنین در این پژوهش شاخص قابلیت اطمینان برای تمامی پاسخ های ایجاد شده (نیروی محوری، لنگرخمشی، نیروی برشی و جابجایی) در پوشش تونل تحت سطح لرزه ای كمتر از سطح استاتیكی به دست آمده است.
كلید واژه: شاخص قابلیت اطمینان، روش هاسوفر- لیند (HLM)، روش المان محدود (FEM)، متغیرهای تصادفی، تابع عملكرد پاسخ، روش سطح پاسخ (RSM)، تحریك لرزه ای

لینک کمکی