ارزيابي پارامترهاي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي بر اساس FEMAP695 تحت زلزله هاي نزديک گسل دوران داده شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي پارامترهاي لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي بر اساس FEMAP695 تحت زلزله هاي نزديک گسل دوران داده شده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي سازه و ساخت

تعداد صفحات :18

ضریب رفتار یکی از پارامترهای طراحی لرزه ای است که عملکرد غیرخطی سازه ها را حین زلزله های شدید لحاظ می کند. در اکثر آیین نامه های طراحی لرزه ای از ضریب رفتار برای لحاظ نمودن عملکرد غیرخطی سازه ها در تحلیل های خطی استفاده می شود. هدف از این پژوهش محاسبه پارامترهای لرزه ای سازه تحت زلزله های دور و نزدیک گسل (دوران داده شده در راستای موازی و عمود بر گسل) با استفاده از روش ارائه شده در FEMAP695 و مقایسه نتایج حاصل با مقادیر آیین نامه ای است. به همین منظور از 5 قاب خمشی فولادی با تعداد طبقات 4، 7، 10، 15 و 20 و شکل پذیری متوسط استفاده شده است. به منظور استخراج منحنی ظرفیت سازه ها از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی تطبیقی (Displacement-based Adaptive Pushover Analysis, DAP) استفاده شده است. همه تحلیل های غیرخطی با استفاده از نرم افزار OpenSees انجام شده است. نتایج حاصل نشان می دهد ضریب رفتار تحت زلزله های مورد بررسی با افزایش ارتفاع سازه کاهش می یابد. میانگین اختلاف ضریب رفتار حاصل از زلزله های دور و نزدیک گسل مقدار 6.5 درصد و به دلیل بیشتر بودن ضریب رفتار حاصل از زلزله های دور از گسل است. همچنین ضریب رفتار حاصل از زلزله های نزدیک راستای موازی با گسل (Strike Parallel, SP) از زلزله های راستای عمود بر گسل (Strike Normal, SN) بیشتر است به نحوی که میانگین این اختلاف در سازه های مختلف در حدود 4 درصد است.
كلید واژه: ضریب رفتار، ضریب اصلاح تغییر مکان، تحلیل استاتیکی غیرخطی تطبیقی، FEMAP695، ضریب اضافه مقاومت

لینک کمکی