بهينه سازي مهم ترين پارامترهاي عملکردي رديف کار نيوماتيک با پايش لحظه اي براي بذور هندوانه و خيار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بهينه سازي مهم ترين پارامترهاي عملکردي رديف کار نيوماتيک با پايش لحظه اي براي بذور هندوانه و خيار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :18

گسترش کاربرد ردیف کارهای نیوماتیک برای بذوری با خصوصیات فیزیکی مختلف، ارزیابی این ماشین ها را جهت افزایش کیفیت عملکردشان تحت مکش ها و سرعت های مختلف ضروری ساخته است. بنابراین در این تحقیق اثرات سرعت پیشروی واقعی در دو سطح (محدوده 3 تا 4 و 6 تا 8 کیلومتر در ساعت) و مکش در سه سطح (-2.5، -3.5 و -4.5 کیلوپاسکال) برای دو بذر هندوانه و خیار با هدف تعیین سرعت پیشروی و فشار بهینه بذرکار به کمک ابزار دقیق و تکنولوژی پردازش تصویر مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در دو شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ای با دو نوع بذر هندوانه و خیار در سه تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی اجرا شد. اثر سرعت پیشروی و مکش با استفاده از شاخص های نکاشت، چندگانه، خطا (ضریب تغییرات) و بالاترین شاخص کیفیت تغذیه ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که دو عامل سرعت و مکش در ارتباط با هم و غیرمساوی روی یکنواختی فاصله ‎ی کشت تاثیر داشتند. مدل های رگرسیونی استخراج شده نشان داد که بهترین یکنواختی فاصله کاشت برای بذر هندوانه در شرایط آزمایشگاهی در سرعت پایین و مکش -3.5 کیلوپاسکال و شاخص خطای 7% به دست آمد و در شرایط مزرعه ای مناسب ترین یکنواختی در مکش -2.5 کیلوپاسکال و سرعت بالاتر با میزان شاخص خطا 9% رخ داد. همچنین با شیوه ای مشابه نتایج برای بذر خیار نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی با سرعت پایین، مکش -4.5 کیلوپاسکال و میزان شاخص خطا 6.3% و در مزرعه با سرعت پایین، مکش -2.5 کیلوپاسکال و میزان شاخص خطا به اندازه 20% مناسب ترین یکنواختی به دست آمد.
كلید واژه: آزمون مزرعه ای، پردازش تصویر، ردیف کار نیوماتیک، مکش، یکنواختی کاشت

لینک کمکی