توسعه سناريوي مطلوب آثار اجتماعي توسعه فناوري نانو در ايران: يك رويكرد مورفولوژيك

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توسعه سناريوي مطلوب آثار اجتماعي توسعه فناوري نانو در ايران: يك رويكرد مورفولوژيك :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سياست علم و فناوري

تعداد صفحات :20

یکی از اصلی ترین انگیزه های تحقیقات در حوزه مهندسی و علم در مقیاس نانو، پیشبرد اهداف وسیع اجتماعی است؛ در رویكرد متعادل آثار اجتماعی توسعه فناوری، نه تنها مزایای اجتماعی بلكه پیامدهای پیش بینی نشده نیز مدنظر می باشد. مورفولوژی به عنوان نوعی از ارزیابی پیشینی سیاست گذاری، این اطمینان را ایجاد می كند كه با مدنظر قراردادن اهداف بدیل و عدم قطعیت های آثار اجتماعی توسعه فناوری، رویكرد متعادل توسعه و شرایط متنوع آینده را نیز مدنظر قرار داده است. در این مقاله، از روش مورفولوژی به عنوان یكی از روش های برنامه ریزی سناریویی جهت استخراج های سناریوهای باورپذیر آینده بهره گرفته شده است. این مطالعه بر ارتباط و ارزش توسعه فناوری نانو در حوزه های مختلف تمركز داشته و نتایج آن نشان می دهد كه هرگاه روش مورفولوژی در یك فرآیند مشاركتی و نظام مند استفاده شود به سیاست گذاران كمك می كند تا اجماع و تعهد به خروجی ها تحقق یابد. افزون بر این، فناوری نانو می بایست در افق زمانی مدنظر در سه حوزه انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پزشكی و داروسازی توسعه یابد تا سناریوی مطلوب مقدور آثار اجتماعی تحقق یابد.
كلید واژه: آثار اجتماعی، توسعه سناریوها، تحلیل مورفولوژی، نانوفناوری

لینک کمکی