بررسي برخي خواص رئولوژيکي توت فرنگي پوشش دهي شده با متيل سلولز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي برخي خواص رئولوژيکي توت فرنگي پوشش دهي شده با متيل سلولز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :13

از جمله روش های مرسوم جهت افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت میوه ها، استفاده از پوشش های خوراکی می باشد. در این مطالعه اثر کاربرد پوشش خوراکی متیل سلولز و زمان نگه داری روی برخی از خواص مکانیکی شامل: تنش تسلیم، کرنش تسلیم، انرژی گسیختگی و همچنین رفتار ویسکوالاستیک میوه توت فرنگی در آزمون تنش آسایی بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون های سوراخ کردن و تنش آسایی با استفاده از دستگاه سنجش بافت اجرا گردید. در این پژوهش، نمودار کاهش تنش نسبت به زمان ترسیم و مقادیر ضرایب مدل سه جزئی ماکسول و زمان های تنش آسایی محاسبه گردید. طبق نتایج به دست آمده، کاربرد این پوشش تاثیر مثبت افزایشی بر کرنش تسلیم و انرژی گسیختگی بافت محصول در طی انبارمانی داشت. میانگین تنش تسلیم و انرژی گسیختگی برای نمونه پوشش دار و شاهد به ترتیب 0.11، 5.71 و 0.09، 4.12 مگاپاسکال به دست آمد. در طی زمان ماندگاری مقدار اجزاء الاستیک مدل ماکسول عمومی کاهش یافت. نتایج نشان می دهد که مدل ماکسول ارائه شده به طور رضایت بخشی (0.96<R2، RMSE<0.76) متناسب با داده های تجربی است. استفاده این پوشش خوراکی از کاهش زمان تنش آسایی بافت توت فرنگی های تیمار شده جلوگیری کرده که موجب بهبود خواص رئولوژیکی بافت میوه گردیده است.
كلید واژه: آزمون تنش آسایی، پوشش خوراکی، تنش تسلیم، توت فرنگی، خواص ویسکوالاستیک

لینک کمکی