فهم شكل گيري خط مشي هاي رفع تكليفي در كشور: پردازش مفهومي، پيش آيندها و پس آيندها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فهم شكل گيري خط مشي هاي رفع تكليفي در كشور: پردازش مفهومي، پيش آيندها و پس آيندها :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : سياست علم و فناوري

تعداد صفحات :24

حكومت ها به اتكاء خط مشی های عمومی، جامعه را مدیریت می كنند. از این رو موفقیت یا شكست آنها در گرو به كارگیری عالمانه و سنجیده چنین خط مشی هایی است. بنا به عوامل و شرایطی، بعضا در نظام های سیاسی نوعی از خط مشی های عمومی ظهور و بروز می كند كه فاقد رژیم خط مشی (سیاستی) هستند؛ از نوعی نظریه برنامه برخوردار نیستند؛ دچار نوعی تناقضات درونی اند؛ طرح خط مشی (سیاستی) تنسیق شده ای ندارند؛ در پی كاهش یا انتقال هزینه ها هستند؛ دارای سیستم پایشی و ارزشیابی منسجمی نیستند؛ صبغه سیاست زدگی بالایی دارند و... . نویسنده این گونه خط مشی ها را "خط مشی های رفع تكلیفی نامگذاری" كرده و مدعی است در همه كشورها درجاتی از این نوع خط مشی ها وجود دارد. عوامل متعددی منجر به شكل گیری این نوع خط مشی ها می شود كه پیامدهای رفتاری، نگرشی و گفتاری متعددی در سطح ملی یا بین المللی در پی خواهد داشت. هدف این مقاله پردازش مفهومی، فهم شكل گیری و واكاوی پیش آیند و پس آیند چنین پدیده ای است.
كلید واژه: سیاست های عمومی، خط مشی های (سیاستی) رفع تكلیفی، سیستم های سیاسی، دولت

لینک کمکی