اثر ضربه ناشي از سقوط بر کوفتگي ميوه انار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر ضربه ناشي از سقوط بر کوفتگي ميوه انار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :16

فرآیند انتقال میوه ها از باغ تا فروشگاه بسیار پیچیده می باشد که در نتیجه میوه در معرض انواع مختلف بارهای استاتیکی و دینامیکی قرار می گیرد که آسیب و کوفتگی می تواند نتیجه این رخداد باشد. سطح و حجم کوفتگی به عنوان مهمترین پارامترها، جهت ارزیابی آسیب وارده به میوه در مراحل برداشت و پس از برداشت می باشد. با توجه به محدودیت های روش های آزمون متعارف کوفتگی (ASTM D3332 استاندارد روش های آزمون برای آسیب پذیر بودن شوک های مکانیکی محصولات)، روش و طرزکار برای تعیین مرز کوفتگی برای میوه انار با وفق دادن آزمون های سقوط آزاد محقق شد. آزمون های سقوط آزاد با چندین ارتفاع سقوط بر روی میوه انار رقم ملس ساوه انجام شد. شتاب و سرعت وارد شده به میوه به سبب ضربه ناشی از سقوط در طول تماس در ارتفاعات سقوط مختلف به دست آمد و حدود کوفتگی ناشی از سقوط میوه انار در سطوح کوفتگی مختلف با ترکیب آزمون ها و آنالیزهای تئوری تعیین شد. ارتفاع سقوط بحرانی انار در سطح کوفتگی معین مشخص شد و رابطه خطی بین ارتفاع سقوط و حجم کوفتگی برای انار ملس ساوه به دست آمد. همچنین نشان داده شد حتی اگر سرعت ضربه ناشی از سقوط به صفر برسد، میوه می تواند کوفته شود در صورتی که شتاب ضربه از یک مقدار معین (شتاب بحرانی) تجاوز کند.
كلید واژه: آزمون سقوط، انار، ضربه، کوفتگی

لینک کمکی