ارزيابي انبارماني سيب گلاب با روش هاي صوتي و نفوذسنجي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي انبارماني سيب گلاب با روش هاي صوتي و نفوذسنجي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ماشين هاي كشاورزي

تعداد صفحات :17

ارزیابی مدت انبارداری سیب گلاب در چهار گروه شامل سیب های سالم و بدون پوشش، سیب های سالم و پوشش دار با متیل سلولز، سیب های ضربه خورده و بدون پوشش و سیب های ضربه خورده و پوشش دار در طی ده هفته در سردخانه ای با دمای 2 درجه سلسیوس و 85 درصد رطوبت نسبی (بر پایه تر) با دو روش غیرمخرب صوتی و مخرب نفوذسنجی مطالعه گردید. پارامترهای صوتی شامل فرکانس طبیعی، شاخص سفتی و ضریب الاستیسیته با ثبت سیگنال های صوتی حاصل از ضربه غیر مخرب یک ضربه زن پاندولی توسط میکروفون دستگاه صداسنج و سپس تبدیل آن از حوزه زمان به حوزه فرکانس به دست آمدند. اندازه گیری های آزمون نفوذ نیز با استفاده از دستگاه بافت سنج و نرم افزار آن انجام گرفت. آزمون های مورد اشاره هر هفته صورت می پذیرفت. با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5% معنی دار بودن نتایج مشخص گردید. نتایج نشان داد که پارامترهای صوتی و نفوذسنجی در طی دوره انبارداری کاهش یافته اند. هم چنین در یک دوره انبارداری ثابت، پارامترهای صوتی (فرکانس طبیعی، شاخص سفتی و ضریب الاستیسیته) و سفتی در سیب های سالم و پوشش دار در مقایسه با سیب های ضربه خورده و بدون پوشش به ترتیب 14.26%، 14.11%، 14% و 40.2% افزایش نشان داده اند. همبستگی بین پارامترهای صوتی و نفوذسنجی نیز نشان داد که همبستگی بین پارامترهای صوتی در هر یک از چهار گروه سیب ها بیش تر از همبستگی بین این پارامترها و پارامتر نفوذسنجی است.
كلید واژه: آزمون آکوستیک، آزمون نفوذ، آزمون های غیرمخرب، بافت سنجی، سیب گلاب

لینک کمکی