تاثير سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي در مواجهه زنان با رفتارهاي غيراخلاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثير سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي در مواجهه زنان با رفتارهاي غيراخلاقي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه زنان

تعداد صفحات :28

هدف این مقاله کنکاشی تجربی است درباره تاثیرات مجزا و توأمان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در مواجهه زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی. فرضیه اصلی این است که برخورداری هرچه بیش تر از هر دو نوع سرمایه اجتماعی و فرهنگی، احتمال مواجهه زنان با رفتارهای غیراخلاقی را کاهش می دهد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان دختر پنج گروه علمی عام در دانشگاه رودهن و تهران تشکیل می دهند که در هنگام جمع آوری داده های این پژوهش، دست کم دو ترم تحصیلی را در این دانشگاه ها گذرانده بودند. برای آزمون فرضیه مذکور، حدود 420 دانشجوی دانشگاه های تهران و رودهن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش نامه ساخت یافته محقق ساخته ای است که از طریق آن اظهارات دانشجویان درباره میزان مواجهه با جرایم اخلاقی و میزان برخورداری از سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در یک مقطع زمانی گردآوری شد. نتیجه آزمون فرضیه مذکور نشان داد که به رغم وجود رابطه مستقیم میان برخورداری از سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی، میان سرمایه فرهنگی و مواجهه با رفتارهای غیراخلاقی رابطه ای معماگونه برقرار است؛ به طوری که برخورداری بیش تر از سرمایه اجتماعی بازدارنده مواجهه زنان با رفتارهای غیراخلاقی و برخورداری بیش تر از سرمایه فرهنگی تسهیل کننده مواجهه زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی است.
كلید واژه: قربانیان رفتارهای غیراخلاقی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، زنان و دختران

لینک کمکی