تحليل جنسيتي از تحقير اجتماعي در روابط بين فردي (مطالعه کيفي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل جنسيتي از تحقير اجتماعي در روابط بين فردي (مطالعه کيفي) :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه زنان

تعداد صفحات :30

پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی چگونگی برساخت معانی، درک و تفاسیر کنش گران از تحقیر اجتماعی با رویکردی جنسیتی. برای تحلیل این مسئله از روش کیفی نظریه زمینه ای استفاده شده است و با تعداد 40 نفر از شهروندان ساکن تهران مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شده است. در خلال تحلیل داده ها، سه مقوله عمده کیفیت مقایسه اجتماعی، بازنگری در نقش های جنسیتی، و آگاهی از جنسیت نهادینه شده از بطن مفاهیم استخراج شده که در نهایت، به تولید مقوله هسته محور مبادرت شد. یافته ها حاکی از فضای گفتمانی جنسیتی است که روابط را زیر سیطره خود قرار داده و عاملی در راستای تحقیر درون گروهی و بین گروهی است. برخلاف تصور رایج، مردان نیز مانند زنان، اما نه مشابه یک دیگر، چالش هایی را از قِبل جنسیت خود متحمل می شوند که زمینه ساز تحقیر آنان می شود؛ اما جنسیت در زنان، به دلیل کارکرد ایدئولوژیک گفتمان مردسالاری، تهدید بالقوه ای برای تحقیرشدگی آنان است که نحوه مواجهه با تحقیر را برای آنان دشوار می کند.
كلید واژه: تحقیر، روش کیفی، جنسیت، مردینگی، زنانگی

لینک کمکی