مدل جبهه موج شوک قوي در مواد جامد بلوري با تنش تسليم پايين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدل جبهه موج شوک قوي در مواد جامد بلوري با تنش تسليم پايين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مواد پرانرژي

تعداد صفحات :17

در این مقاله، رابطه بین تنش و زمان یا مکان در پروفیل موج شوک قوی یکنواخت و پارامترهای موثر در پروفیل موج شوک قوی یکنواخت در مواد جامد فلزی موردمطالعه قرارگرفته است. ابتدا پارامترهای موثر در تغییر شکل ماده خالص شناسایی و رابطه بین آن ها معلوم شد. سپس با انجام فرض هایی ساده کننده معادله تغییر تنش به دست آمد. در مرحله بعد سختی های ماده موردبحث واقع شده و با ساده سازی در معادله قرار گرفتند. با بی بعد سازی، پارامترهای موثر در موج شوک قوی یکنواخت به دست آمدند. نتایج حل معادله بی بعد پروفیل موج شوک یکنواخت را شبیه سازی می کند، تخمینی از زمان بالا آمدن جبهه موج شوک قوی و ضخامت جبهه موج را می دهد و نشان می دهد که نرخ کرنش بیشینه نزدیک مرکز پروفیل موج شوک روی می دهد. داده های تجربی و شبیه سازی نشان می دهد وقتی تنش برشی الاستیک از مقاومت شبکه بیشتر می شود، یک پله کوچک در پروفیل سرعت-زمان ذره ایجاد می شود.
كلید واژه: پروفیل موج شوک قوی پایدار، نرخ کرنش، مدول حجمی، ضخامت موج، زمان بالا آمدن موج

لینک کمکی