بررسي پويايي و روند تغييرات پوشش گياهي در اكوسيستم هاي بياباني (مطالعه موردي: منطقه جاجرم، خراسان شمالي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي پويايي و روند تغييرات پوشش گياهي در اكوسيستم هاي بياباني (مطالعه موردي: منطقه جاجرم، خراسان شمالي) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي اكوسيستم بيابان

تعداد صفحات :16

اکوسیستم های مرتعی در مناطق خشک و نیمه خشک به شدت تحت تاثیر عوامل اقلیمی و نوع مدیریت بهره برداری از آن ها قرار دارند. پویایی پوشش گیاهی مرتع دربرگیرنده همه فرایندهای تغییر در اکوسیستم مرتعی است. این تغییرات معمولا در ترکیب و ساختار پوشش گیاهی در طول زمان رخ می دهد. ازآنجاکه شناخت پویایی مرتع می تواند به انتخاب روش های مدیریتی متناسب و صحیح آن کمک نماید، روند تغییرات پوشش گیاهی در اکوسیستم بیابانی منطقه جاجرم به روشی جدید متکی بر عوامل اقلیمی و پایش رطوبت خاک در یک بازه زمانی چهارساله (-) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق، با استقرار تعداد سه ترانسکت ثابت و پلات گذاری به روش تصادفی سیستماتیک به تعداد ده عدد در هر ترانسکت، عملیات پایش و اندازه گیری پوشش گیاهی و رطوبت خاک در سطح 120 پلات در کل دوره بررسی دنبال شد. نتایج نشان داد که در سایت مورد مطالعه، گونه های بوته ای با قابلیت زادآوری بالا نظیر Artemisia sieberi و Salsola orientalis به همراه گونه های یک ساله کم زی، روند تغییرات پوشش گیاهی را تعیین می کنند و این در حالی است که تغییرات کربن آلی خاک روندی کند داشته و متقابلا رطوبت خاک متناسب با تغییرات بارندگی، فاکتوری تغییرپذیر نشان داده است و پوشش خاک با توجه به ثبات نسبی پوشش سنگ و سنگریزه و لاشبرگ، تابع تغییرات پوشش تاجی کل بوده است. بنابراین لازمه مدیریت علمی مراتع مناطق خشک و بیابانی، پایش مداوم پوشش گیاهی متناسب با تغییرات رطوبت خاک، مقدار و پراکندگی بارش، خصوصیات فیزیولوژیک گونه های غالب و مدیریت بهره برداری حاکم با ملحوظ داشتن زمان اندازه گیری متغیرهای گیاهی و خاک است.
كلید واژه: پایش، اکوسیستم های مرتعی، گیاهان بوته ای، رطوبت خاک، آمبروترمیک، منطقه جاجرم

لینک کمکی