کاربرد مدل شبکه عصبي در برآورد ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني (نمونه موردي: شرق جلگه اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن کاربرد مدل شبکه عصبي در برآورد ميزان برداشت از آب هاي زيرزميني (نمونه موردي: شرق جلگه اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مهندسي اكوسيستم بيابان

تعداد صفحات :14

پیش بینی میزان مصرف آب كمك موثری به مدیران و بهره برداران سیستم های آب زیرزمینی است تا بتوانند نسبت به مدیریت صحیح مصرف اقدام کنند. هدف از انجام این پژوهش، پیش بینی میزان برداشت از آب های زیرزمینی شرق جلگه اصفهان با استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) به عنوان ابزاری توانمند در مدل سازی فرایندهای غیرخطی و نامعین است. داده های استفاده شده در این مطالعه برای تحلیل وضعیت منابع آب زیرزمینی و پیش بینی وضعیت آینده، برداشت از آن با استفاده از روش شبکه عصبی، میزان تخلیه هریک از چاه های موجود در روستاهای منطقه مورد مطالعه به تفکیک سال های مختلف در فاصله زمانی 1382 تا 1390 و به تعداد 16222 حلقه چاه است. نتایج به دست آمده از مدل با 7 لایه ورودی و خطای کمتر از 0.001 در نمونه یادگیری و 0.02 در نمونه آزمون، موید آن است که تا سال 1394 میزان برداشت از آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه به میزان 519 میلیون متر مکعب افزایش خواهد یافت. این مساله با توجه به ناپایداری وضعیت منابع آب سطحی در منطقه لزوم طراحی برنامه ریزی مدیریت بحران را دوچندان می کند.
كلید واژه: آب های زیرزمینی، بحران آب، پیش بینی، شبکه عصبی مصنوعی، شرق جلگه اصفهان

لینک کمکی