بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتار زيست محيطي در شهرستان مريوان در سال 1392

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي عوامل اجتماعي موثر بر رفتار زيست محيطي در شهرستان مريوان در سال 1392 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زانكو

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی و تغییر نامطلوب زندگی در برخی عرصه ها به ویژه عرصه مصرف، باعث شده است تا با انبوهی از زباله ها که بعضا حاوی انواع مختلف مواد گرانبها و همچنین مواد سمی هستند، مواجه باشیم. لذا، شیوه صحیح بازیابی و رعایت استانداردهای محیط زیستی می تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. بنابراین در این پژوهش سعی شده است رفتار زیست محیطی عوامل انسانی سنجیده و عوامل اجتماعی موثر بر آن مورد تحلیل واقع گردد.روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی بوده که به روش تصادفی چند مرحله ای خوشه ای و با استفاده از پرسشنامه استاندارد بر اساس طیف دانلاپ، بر روی 400 نفر (200 مرد و 200 زن) افراد بالای 18 سال شهر مریوان در سال 1392 انجام گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت.یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که بین پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت به دست آمده است. یافته ها نشان داد که بین سن، وضعیت تاهل و تحصیلات با رفتار بازیافت پاسخگو رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، بین جنسیت، درآمد و نوع شغل با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست آمد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که، 19 درصد از واریانس متغیر وابسته به وسیله متغیرهای مستقل (نگرش نسبت به بازیافت و پارادایم نوین اکولوژیکی) تبیین شده است.نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق، عوامل انسانی در تولید و بازیافت زباله نقش موثری ایفا نموده و لذا شناخت نگرش ها و گرایش های آنان کمک موثری در برنامه ریزی مدیریت زباله و بازیافت ارائه می نماید و لذا باید در دستور کار مسوولین قرار گیرد.
كلید واژه: رفتار زیست محیطی، نگرش نسبت به بازیافت، نگرش محیط زیستی، پارادایم نوین اکولوژیکی، شهر مریوان

لینک کمکی