بررسي ميزان شيوع تالاسمي مينور در داوطلبين ازدواج مراجعه کننده به مراکزبهداشتي - درماني شهرستان جوانرود در سال 1392-1393

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان شيوع تالاسمي مينور در داوطلبين ازدواج مراجعه کننده به مراکزبهداشتي - درماني شهرستان جوانرود در سال 1392-1393 :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زانكو

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: بیماری تالاسمی شایع ترین هموگلوبینوپاتی ارثی جهان است. هدف از این پژوهش بررسی میزان شیوع زوج های تالاسمی مینور در داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به مراکزبهداشتی - درمانی شهرستان جوانرود در طی سال های 1392 -1393 می باشد.روش بررسی: این پژوهش توصیفی - مقطعی به منظور بررسی شیوع بتاتالاسمی داوطلبین ازدواج مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهرستان جوانرود در طی سال های 1392 -1393 انجام پذیرفت و جامعه مورد پژوهش که شامل 4966 مورد می باشد. داده ها از طریق دفتر تالاسمی و پرونده های موجود و با تماس با این زوج ها جمع آوری گردید.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که 11 زوج معادل %0.2 مبتلا به بتاتالاسمی مینور تشخیص داده شدند که 50% آنها مشکوک نهایی و 50% سالم ناقل مینور بودند. همچنین براساس این یافته ها %36.36 از ازواج آزمایشات تکمیلی را انجام داده اند و %54.54 از آن ها این آزمایش را انجام نداده اند و تنها دو مورد (9% ناقلین سالم) از آن ها تحصیلات دانشگاهی داشتند.نتیجه گیری: بر پایه یافته های این تحقیق هیچ کدام از زوجین حاضر به انصراف از ازدواج نشده اند که می تواند نشانگر آگاهی پایین زوجین و یا عدم آموزش کافی در این زمینه باشد و لازم است برنامه های مشاوره و تشخیص پیش از ازدواج تقویت شود. همچنین بر فعالیت آزمایشگاه های تشخیص قبل از ازدواج نظارت مداوم انجام شود.
كلید واژه: غربالگری، تالاسمی مینور، مراکز مشاوره

لینک کمکی