بررسي تاثير کاني ساز NaF بر ويژگي هاي رنگدانه هماتيت - زيرکن در روش سل - ژل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير کاني ساز NaF بر ويژگي هاي رنگدانه هماتيت - زيرکن در روش سل - ژل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم و فناوري رنگ

تعداد صفحات :10

در این تحقیق با استفاده از روش سل- ژل و مواد اولیه الکوکسیدی و نمک نیترات آهن رنگدانه اینکلوژنی هماتیت- زیرکن سنتز شده و در ادامه جهت کاهش دمای کلسینه کردن و بررسی تاثیر کانی ساز بر ویژگی های آن، اثر کانی سازNaF بر کیفیت رنگدانه مورد بررسی قرار گرفت. کانی ساز به مقدار 0.2 مول در مرحله تهیه سل افزوده شد. پودر حاصله از روش سل- ژل در حضور کانی ساز و بدون کانی ساز در دماهای مختلف از 650 تا 1400oC کلسینه گردیدند. ویژگی های ساختاری، ریخت شناسی و رنگی نمونه های تهیه شده با استفاده از آزمون های XRD،FTIR ،STA ، SEM و CIELab مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل بیانگر این است که افزودن کانی ساز باعث کاهش دمای بلوری شدن فازهای اولیه و در نتیجه دمای کلسینه کردن نهایی می گردد اما کانی ساز با سازوکار درشت کردن ذرات هماتیت تاثیر منفی بر روی کیفیت رنگدانه می گذارد.
كلید واژه: کانی ساز، سل - ژل، رنگدانه، هماتیت - زیرکن

لینک کمکی