ارتباط اسيدهاي چرب رژيم غذايي و کاتاراکت پيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارتباط اسيدهاي چرب رژيم غذايي و کاتاراکت پيري :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان

تعداد صفحات :14

مقدمه: کاتاراکت نخستین علت نابینایی در تمام جهان بوده و تغذیه و سبک زندگی نقش مهمی در ایجاد آن دارد. در بررسی های تازه گزارش شده که ممکن است چربی رژیم غذایی بر ترکیب و کارکرد غشای سلولی عدسی چشم موثر باشد که در نهایت بتواند سبب کاتاراکت پیری شود.هدف: بررسی ارتباط اسيدهاي چرب رژيم غذايي و کاتاراکت پيريمواد و روش ها: این مطالعه مورد- شاهدی از نوع گذشته نگر در 350 نفر با تایید متخصص چشم (175 نفر بیمار دچار کاتاراکت پیری و 175 نفر شاهد) و معاینه و مصاحبه که از فروردین 1392 تا فروردین 1393 به درمانگاه چشم بیمارستان امیرالمومنین (ع) رشت مراجعه کردند، انجام شد. داده های مربوط به تعدادی اسید چرب انتخاب شده مصرفی با پرسشنامه روا و پایای نیمه کمی بسامد خوراک (FFQ)، با 168 قلم غذایی ارزیابی شد.نتایج: رابطه مثبت معنی دار بین مصرف اسیدهای چرب اشباع، اسید اولئیک، اسید لینولنیک و اسید لینولئیک با کاتاراکت پیری در دو گروه مورد و شاهد بدست آمد و رابطه کاتاراکت پیری و دریافت بیشتر اسید ایکوزاپنتانوییک، اسید دوکوزاهگزانوییک معکوس بود.نتیجه گیری: مصرف زیاد اسیدهای چرب رژیم غذایی ممکن است خطر کاتاراکت پیری را افزایش دهد. با این حال، مطالعه بیشتری برای بررسی این ارتباط و روشن شدن رابطه مصرف اسیدهای چرب و کاتاراکت پیری مورد نیاز می باشد.
كلید واژه: آب مروارید، اسیدهای چرب

لینک کمکی