بررسي ارزش تشخيصي رديابي جهش BRAF V600E در بيماران ايراني مبتلابه لوسمي سلول مويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ارزش تشخيصي رديابي جهش BRAF V600E در بيماران ايراني مبتلابه لوسمي سلول مويي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه

تعداد صفحات :12

پیش زمینه و هدف:امروزه موتاسیون BRAF V600E به عنوان مارکر مولکولی لوسمی سلول مویی (Hairy Cell Leukemia: HCL) مطرح شده و ردیابی آن ارزش تشخیصی و درمانی یافته است. مقایسه ارزش تشخیصی ردیابی موتاسیون مذکور با دیگر روش های رایج در شناسایی این بیماری در مبتلایان ایرانی هدف اصلی این مطالعه است.مواد و روش کار: ردیابی جهش BRAF V600E در 17 بیمار، به کمک واکنش زنجیره ای پلی مراز به روش افتراق آللی صورت گرفت. جهت مقایسه ارزش تشخیصی ردیابی این جهش با سایرروش ها، سابقه ای از انجام تست ردیابیسلول هایی با زوائد مویی در اسمیرهای تهیه شده از نمونه های بیماران و ایمونوفنوتایپینگ به کمک فلوسیتومتری آنان جمع آوری شد.یافته ها:وجود سلول های مویی در اسمیرهای مربوط به 14 نفر از بیماران گزارش شده است. نتایج ایمونوفنوتایپینگ این بیماران در 9 مورد «تشخیص قطعی» در 4 مورد، «بسیار مشکوک» و در 1 مورد «مشکوک» بوده، در حالی که موتاسیون BRAF V600E در تمامی آن ها ردیابی شده است.بررسی های میکروسکوپیک و فلوسیتومتریک در 3 بیمار باقیمانده وجود لوسمی سلول مویی را نفی کرده و این امر با عدم وقوع موتاسیون فوق الذکر در آن ها همراه بوده است.بحث و نتیجه گیری: از آنجا که نتایج آنالیزهای مولکولی تاییدی بر نتایج 2 روش دیگر بوده است، چنین بر می آید که ردیابی جهش BRAF V600E ارزش تشخیصی بالایی در شناسایی لوسمی سلول مویی دارد و تست تاییدی مناسبی است.
كلید واژه: لوسمی سلول مویی، پروتئین سرین - ترئونین کیناز، موتاسیون BRAF V600E

لینک کمکی