خشكي چشم به دنبال عمل آب مرواريد در زنان بالاي 50 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خشكي چشم به دنبال عمل آب مرواريد در زنان بالاي 50 سال :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :8

مقدمه: خشكی چشم از شكایات شایع افراد مسن و بویژه زنان در سن یائسگی است. جراحی كاتاراكت باعث تشدید علایم شده وبا ایجاد ناراحتی ودرد به خصوص در حین فعالیت، سبب كاهش كیفیت زندگی مبتلایان می گردد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع و شدت علایم خشكی چشم بدنبال عمل جراحی آب مروارید انجام شد. روش كار: مطالعه از نوع مجموعه موارد بیماری (case-series) بود و بر روی 43 زن بالای 50 سال كه در سالهای 1392 و 1393 به كلینیك شیخ الرییس همدان مراجعه كرده و كاندید عمل جراحی آب مروارید در یك چشم بودند انجام گرفت. بیماران قبل و یك ماه بعد از عمل جراحی از نظر علایم خشكی چشم در هر دو چشم بررسی شدند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمون آماری X2 و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یك ماه بعد از جراحی میانگین شیوع و شدت خشكی چشم در چشم جراحی شده و چشم مقابل به ترتیب 3.5±90.06، 3.55±80.96 و 3.52±71.11، 3.04±63.51 بود. تفاوت آماری معناداری بین دو گروه وجود داشت (0.001>P). تست شیرمر، TBUT و مشخصات رنگ آمیزی قرنیه اختلاف معناداری را نشان ندادند (0.05<P).نتیجه گیری: جراحی آب مروارید ممكن است باعث تشدید علایم خشكی چشم شود. درمان خشكی چشم قبل از جراحی آب مروارید برای پیشگیری از آسیب های سطح چشم و بهبود كیفیت دید ضروری می باشد.
كلید واژه: جراحی آب مروارید، سندرم چشم خشك، یائسگی

لینک کمکی