تغييرات همزمان در نشانه هاي افسردگي و اضطراب با نوسانات عملكرد جنسي در زنان متاهل جوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تغييرات همزمان در نشانه هاي افسردگي و اضطراب با نوسانات عملكرد جنسي در زنان متاهل جوان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :13

مقدمه: مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه همزمان بین تغییرات در نشانه های اضطراب و افسردگی با نوسانات در عملكرد جنسی، به شكل ثبت روزانه انجام شده است.روش كار: در این مطالعه كه از نوع همبستگی است، 120 زن متاهل در سال 1394 از دانشگاه های دولتی تهران به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابتدا با استفاده از پرسشنامه های پریشانی جنسی زنان، پرسشنامه افسردگی بك و پرسشنامه اضطراب بك ارزیابی خط پایه صورت گرفت. سپس به مدت 14 روز نشانه های خلقی واضطرابی و عملكردجنسی آن ها به وسیله پرسشنامه نشانگان خلقی و اضطراب و پرسشنامه عملكرد جنسی مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت داده های حاصل، با استفاده از نرم افزار HLM7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: در بررسی رابطه همزمان، پریشانی كلی بیشتر، با ارگاسم (0.001=P) و رطوبت مهبلی كمتر (0.001=P) و فقدان لذت بیشتر، با میل كمتر (0.001=P) همراه بود. همچنین برانگیختگی اضطرابی با برانگیختگی جنسی (0.001=P) و میل كمتر (0.001=P) رابطه داشت.نتیجه گیری: به طور كلی تغییرات در نشانه های افسردگی واضطراب با نوسانات عملكرد جنسی به صورت روزانه و به شكل همزمان همراه است.
كلید واژه: افسردگی، اضطراب، رفتار جنسی

لینک کمکی