كاربرد مدلهاي دوز- پاسخ در تعيين ميانه دوز موثر جاذب خاكستر استخوان در حذف فلورايد از محلول هاي آب آشاميدني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن كاربرد مدلهاي دوز- پاسخ در تعيين ميانه دوز موثر جاذب خاكستر استخوان در حذف فلورايد از محلول هاي آب آشاميدني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :16

مقدمه: در مطالعات مربوط به جذب آلاینده ها برروی جاذب های مختلف، تعیین دوز جاذب مورد استفاده از مهمترین مشخصه هایی است كه باید مورد توجه قرارگیرد. هدف این مطالعه استفاده از مدلهای دوز- پاسخ در تعیین دوزهای هدف خاكستر استخوان در حذف فلوراید از محلول های آبی و مقایسه مدل های ایزوترم جذب با مدل های دوز- پاسخ از دیدگاه رفتار جذب است.روش كار: در این مطالعه تجربی، خاكستر استخوان با استفاده از كوره الكتریكی در دمای 450oC و زمان 2 ساعت تهیه شد. دانه بندی جاذب با الك های استاندارد ASTM در محدوده 35-18 مش انجام و مشخصات آن با روش های متداول تعیین گردید. غلظت فلوراید نمونه ها با روش توصیه شده شركت (HACH) با دستگاه Dr-5000 با ریجنت فلوراید اندازه گیری شد. مدل های دوز -پاسخ به داده ها برازش و پارامترهای مورد نظر برآورد شدند. بر اساس شاخص های نیكویی برازش به مقایسه مدل های ایزوترم جذب با مدل های دوز -پاسخ پرداخته شد. كلیه روش های ذكر شده با استفاده از برنامه نویسی در محیط نرم افزار R و روی داده های میزان حذف و میزان جذب فلوراید صورت گرفت. یافته ها: محاسبه شاخص های (AIC،) نشان داد، مناسب ترین مدل برای برازش به داده ها در pH=10 و غلظت 10، pH=7 و غلظت 20، مدل ایماكس و در pH=7 و غلظت 10، pH=7 و غلظت 15، مدل درجه دو می باشد. بر اساس این مدل ها، میانه دوز موثر خاكستر استخوان در حذف فلوراید با غلظت 10 میلی گرم بر لیتر 0.11 گرم در pH=10 وحداكثردوز موثر با غلظت 20 میلی گرم بر لیتر 1.25 گرم در pH=7 تعیین شد. شاخص (AIC) نشان داد، مدل دوز -پاسخ درجه دو نسبت به مدل های ایزوترم جذب برازش بهتری به داده های جذب دارند.نتیجه گیری: با استفاده از روش های آماری، میانه و حداكثر دوز موثر خاكستر استخوان در حذف فلوراید با دقت بیشتری برآورد می شوند. علاوه بر آن تعیین دوزهای هدف با روش مدلبندی بجای آزمایشهای مكرر، از لحاظ اقتصادی و زمان بر بودن انجام آزمایشها مقرون به صرفه خواهد. مدل دوز- پاسخ درجه دو، می تواند جایگزین مناسبی برای مدل های ایزوترم جذب در بررسی رفتار جذب باشد.
كلید واژه: مدل های دوز، پاسخ، خاكستر استخوان، فلوراید، مدل های ایزوترم جذب

لینک کمکی