اثر سركه سيب بر اسپرماتوژنز و ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم موش هاي صحرايي تحت رژيم پر چرب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر سركه سيب بر اسپرماتوژنز و ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم موش هاي صحرايي تحت رژيم پر چرب :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :13

مقدمه: چاقی و رژیم پرچرب دارای اثرات سوء بر باروری مردانه است. هدف ازمطالعه حاضر تعیین اثر سركه سيب بر اسپرماتوژنز و ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم موش هاي صحرايي تحت رژيم پر چرب است.روش كار: در این مطالعه تجربی تعداد 24 سر موش صحرایی نر ویستار به 3 گروه 8 تایی: كنترل، رژیم پرچرب و رژیم پرچرب + سركه سیب تقسیم شدند. گروه كنترل روزانه میزان 16.6% كیلوكالری و دو گروه دیگر غذای چرب محتوی روغن كانولا دارای 51.6% كیلوكالری مصرف می كردند. پس از 16 هفته، گروه 3 علاوه بر غذای دریافتی به مدت 6 هفته روزانه سركه سیب 5% بصورت خوراكی در آب دریافت می كرد. در پایان دوره، پارامترهای اسپرم اپی دیدیم شامل: تعداد، مورفولوژی و حركت محاسبه شد. سطح سرمی ظرفیت تام آنتی اكسیدانی (TAS)، تستوسترون و استرادیول با روش الایزا، آپوپتوز بیضه با روش تانل و همچنین ارزیابی اسپرماتوژنز با روش هیستولوژیك كمی انجام گرفت. جهت ارزیابی چاقی ایندكس لی محاسبه شد. آنالیز آماری با روش واریانس یكطرفه و تست توكی انجام گردید.یافته ها: سركه سیب باعث افزایش تعداد و حركت سریع رو به جلو اسپرم ها در مقایسه با رژیم پرچرب شد (P<0.05)، هر چند كه بر مورفولوژی بی تاثیر بود. تعداد سلول های آپوپتوتیك در گروه تحت درمان با سركه كاهش یافت (P<0.001). سركه باعث افزایش سطح سرمی تستوسترون و TAS در مقایسه با گروه پرچرب شد (P<0.05) ولیكن سطح استرادیول تغییری نیافت. سركه ایندكس لی را در مقایسه با گروه پرچرب كاهش داد (P<0.001) تعداد سلول های زایای اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت اولیه پاكی تن، لپتوتن، اسپرماتید گرد بین گروه ها تغییری نداشت. هر چند كه تعداد اسپرم های دراز در گروه سركه در مقایسه با گروه پرچرب افزایش داشت (P<0.05).نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد كه استفاده روزانه سركه سیب در رت های تحت رژیم پرچرب به مدت 6 هفته، باعث بهبود اسپرمیوژنز از طریق كاهش آپوپتوز بیضه، افزایش TAS سرم و تستوسترون سرم می شود.
كلید واژه: رژیم پرچرب، چاقی، سركه سیب، آنتی اكسیدان، اسپرماتوژنز

لینک کمکی