بررسي سطح تستوسترون و دي هيدروتستوسترون سرم در بيماران مبتلا به سبوره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي سطح تستوسترون و دي هيدروتستوسترون سرم در بيماران مبتلا به سبوره :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :9

مقدمه: از آنجایی كه نقش وضعیت تستوسترون و دی هیدرو تستوسترون سرم در افراد سبوریك مورد بحث است، لذا این مطالعه با هدف تعیین سطح تستوسترون و ِدی هیدروتستوسترون (DHT) سرم در افراد مبتلا به سبوره (Seborrhea) انجام گرفت.روش كار: در این مطالعه مورد- شاهدی، تعداد 36 فرد مبتلا به سبوره و 36 نفر سالم زیر 40 سال سن كه به بخش پوست بیمارستان فرشچیان شهر همدان مراجعه نموده بودند، ا نتخاب شدند. سطح این هورمونها در هر نمونه سرمی برحسب ng/mL برآورد شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 16 و آزمون t و كای اسكوئیر آنالیز آماری شد (0.05=a).یافته ها: تعداد زنان و مردان شركت كننده به ترتیب برابر با 49 نفر (68%) و 23 نفر (32%) بود. توزیع سنی آنها بین 19 تا 39 با میانگین 5.71±28.66 سال بود. در گروه كنترل و مورد، میانگین میزان تستوسترون بترتیب 1.09±2.21، 228.1±350.99 بود. همچنین، میزان دی هیدروتستوسترون در گروه كنترل و مورد بترتیب 2.75±2.83 و 373.82±500.38 ng/mL بود. نتایج نشان داد تفاوت معنی دار آماری بین میانگین میزان تستوسترون (0.001=P) و دی هیدروتستوسترون (0.044=P) در گروه كنترل و مورد وجود دارد.نتیجه گیری: ارتباط مثبتی بین سطح سرمی هورمونهای تستوسترون و دی هیدروتستوسترون و سبوره وجود دارد.
كلید واژه: سبوره، تستوسترون، دی هیدروتستوسترون، آندروژن

لینک کمکی