مقايسه كاركرد به روز كردن حافظه فعال در سه گروه سوء مصرف كنندگان مواد (هروئين، ترياك)، تحت درمان با متادون و بهنجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه كاركرد به روز كردن حافظه فعال در سه گروه سوء مصرف كنندگان مواد (هروئين، ترياك)، تحت درمان با متادون و بهنجار :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :14

مقدمه: استفاده مزمن از مواد مخدر با طیف گسترده ای از نواقص عصب شناختی همراه است. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف مقایسه یكی از كاركردهای عصب شناختی یعنی كاركرد به روز كردن حافظه فعال، در سه گروه سوء مصرف كنندگان مواد (هروئین و تریاك)، تحت درمان با متادون و بهنجار، صورت گرفت.روش كار: این مطالعه از نوع مطالعات علی- مقایسه ای بود. از مراجعه كنندگان كلینیك های ترك اعتیاد شهر شیراز در سال 1394، به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 90 نفر در سه گروه سوء مصرف كننده مواد (30 نفر)، تحت درمان با متادون (30 نفر) و بهنجار (30 نفر) انتخاب شدند. تمامی آزمودنی ها، تكلیف به روز كردن حافظه فعال و مقیاس تلاش ذهنی صرف شده، را تكمیل نمودند. عملكرد در این تكلیف از دو بعد كارآمدی پردازش و اثربخشی عملكرد مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نسخه 23 نرم افزار آماری SPSS، تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون تعقیبی توكی مورد تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج حاكی از تفاوت معنادار بین سه گروه در كاركرد به روز كردن حافظه فعال بود. به این صورت كه گروه بهنجار اثربخشی عملكرد و كارآمدی پردازش بهتری نسبت به دو گروه دیگر داشت و گروه تحت درمان با متادون نسبت به گروه سوء مصرف كننده اثربخشی عملكرد و كارآمدی پردازش بهتری داشت.نتیجه گیری: مصرف مواد اعتیادآور بر كاركردهای عصب شناختی افراد اثرات منفی به جای می گذارد. از آنجایی كه گروه تحت درمان با متادون نسبت به گروه سوء مصرف كننده مواد، در كاركرد به روز كردن حافظه فعال، عملكردی اثربخش تر داشتند، این یافته ها، جای امیدواری می دهد كه اثرات مواد مورد بررسی بر كاركرد به روز كردن می تواند همیشگی نباشد و می توان به دنبال مداخله های درمانی مفیدی بود كه این نقایص را مورد تاكید قرار دهند.
كلید واژه: حافظه فعال، اثر بخشی عملكرد، كارآمدی پردازش، سوء مصرف مواد

لینک کمکی