بررسي شيوع رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت شهر همدان و تعيين ارتباط آن با ميكروآلبومينوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي شيوع رتينوپاتي ديابتي در بيماران ديابتي نوع 2 مراجعه كننده به مركز ديابت شهر همدان و تعيين ارتباط آن با ميكروآلبومينوري :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :9

مقدمه و هدف: دیابت قندی یكی از شایع ترین بیماری های مزمن در كشورهای توسعه یافته غربی و كشورهای در حال توسعه می باشد كه شیوع آن در سراسر دنیا رو به افزایش است. یكی از عوارض عروقی دیابت رتینوپاتی است. با توجه به اهمیت رتینوپاتی و عوارض ناشی از آن در مبتلایان به دیابت نوع 2 هدف از این مطالعه بررسی شیوع رتینوپاتی در بیماران دیابتی و تعیین رابطه بین میزان میكروآلبومینوری با شدت رتینوپانی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مركز دیابت شهرستان همدان می باشد.روش كار: این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی انجام شد، بدین صورت كه تعداد 284 پرونده فعال مربوط به بیماران مراجعه كننده به مركز دیابت شهر همدان كه معاینات چشم پزشكی آنها در داخل پرونده درج شده و آزمایشات آنها در یك واحد آزمایشگاهی معتبر و ثابت سنجیده شده، وارد مطالعه شد و سپس اطلاعات حاصل از میانگین آزمایشات طی یكسال گذشته و معاینات انجام شده در چك لیست وارد شده و شیوع رتینوپاتی و نیز ارتباط بین میكروآلبومینوری با شدت رتینوپاتی از لحاظ آماری مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: در این مطالعه 284 فرد مبتلا به دیابت نوع 2 مورد بررسی قرار گرفتند، كه از این تعداد 154 نفر (54.22 درصد) مبتلا به رتینوپاتی بودند. از مجموع 154 نفری كه رتینوپاتی داشتند، 36.36% NPDR خفیف، 27.92% NPDR متوسط، 7.79% NPDR شدید و 27.92 درصد PDR داشتند. 32.04% از كل بیماران مبتلا به میكروآلبومینوری بودند، كه از این تعداد 80.21% در معاینات چشم پزشكی مبتلا به رتینوپاتی بوده و بین رتینوپاتی و شدت میكروآلبومینوری ارتباط معنادار آماری وجود داشت.نتیجه نهایی: شیوع رتینوپاتی در مطالعه ی حاضر حدود 54 درصد است، كه نسبت به سایر مطالعات مشابه شیوع نسبتا بالاتری دارد. همچنین با توجه به ارتباط معنادار قوی بین وجود میكروآلبومینوری با طول مدت دیابت و وجود رتینوپاتی، بررسی دقیق تر بیماران دیابتی از نظر میكروآلبومینوری در معاینات دوره ای چشم پزشكی توصیه می شود.
كلید واژه: آلبومین در ادرار، بیماری شبكیه، دیابت شیرین

لینک کمکی