بررسي نحوه پخش استرين در استخوان اطراف در اوردنچرهاي يك و دو ايمپلنت به روش مدل سازي كامپيوتري آناليز المانهاي محدود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نحوه پخش استرين در استخوان اطراف در اوردنچرهاي يك و دو ايمپلنت به روش مدل سازي كامپيوتري آناليز المانهاي محدود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :9

مقدمه و هدف: برای اولین بار در یك مطالعه سه بعدی آنالیز المان محدود، توزیع استرین در استخوان اطراف ایمپلنت را در طرح درمان اوردنچر بر پایه یك واحد و دو واحد ایمپلنت و در حركات جانبی و پیشگرایی، مورد بررسی قرار دادیم تا در نهایت علاوه بر اینكه شرایط واقعی تری از دهان را بازسازی كنیم، بتوانیم بهترین طرح را از لحاظ اصول بیومكانیك انتخاب كنیم.روش كار: برای شبیه سازی مدل دندان- ایمپلنت و استخوان با استفاده از نرم افزار Caitia، طرح 3 بعدی فك طراحی گشت و نیروی 100 نیوتنی در حركات پیشگرایی و جانبی به مدلهای دارای یك و دو ایمپلنت وارد گردید. نتایج: در طرح یك ایمپلنت بیشترین میزان استرین كیفی در حركات جانبی و در یك سوم سرویكال و باكال سمت غیر كارگر (4097 میكرومتر) و در طرح درمان دو ایمپلنت بالاترین میزان استرین در حركات پیشگرایی در استخوان اطراف یك سوم اپیكالی سطح لینگوال ایمپلنت (2435 میكرواسترین) و در حركات جانبی در استخوان اطراف یك پنجم اپیكالی سطح لینگوال و باكال ایمپلنت (1668 میكرواسترین) مشاهده گردید.نتیجه نهایی: نتایج حاصله در این طرح نشان دهنده بیشتر بودن استرین و استرس در طرح تك واحدی نسبت به طرح دو ایمپلنت می باشد. این تفاوت در حركات جانبی بیشتر شده و نشاندهنده استرین بیشتر در مجموعه تك ایمپلنت می باشد. این نتایج می تواند پیشنهاد استفاده از تك ایمپلت در بیماران با نیروی جویدن حداقل و نیز در اكلوژن با حداقل نیروهای طرفی باشد.
كلید واژه: استرین، المان محدود، اوردنچر، ایمپلنت دندانی

لینک کمکی