مقايسه عملكرد مدل كاكس و روش K- نزديكترين همسايگي در تخمين بقاي بيماران پيوند كليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه عملكرد مدل كاكس و روش K- نزديكترين همسايگي در تخمين بقاي بيماران پيوند كليه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :12

مقدمه و هدف: روش رایج در برآورد بقا، مدل كاكس است كه اعتبار نتایج آن، به پذیره مخاطرات متناسب وابسته است. روش k- نزدیكترین همسایگی یك روش ناپارامتری برای احتمالات بقا در جوامع ناهمگن می باشد. هدف این مطالعه مقایسه كارایی مدل كاكس و روش k- نزدیكترین همسایگی (KNN) است.روش كار: این مطالعه كوهورت گذشته نگر بر روی 475 بیمار دریافت كننده پیوند كلیه طی سال های 1390-1373 شهر همدان می باشد. اطلاعات از پرونده های پزشكی بیماران استخراج شد. مدت زمان بین پیوند كلیه و رد برگشت ناپذیر پیوند به عنوان پاسخ در نظر گرفته شد. برای مدل سازی داده ها، از مدل كاكس و روش KNN و برای مقایسه كارایی مدل ها از خطای پیش بینی نمره بری یر استفاده شد.نتایج: از 475 گیرنده پیوند، 55 نفر (11.50%) رد پیوند داشتند. میزان بقای 5، 10 و 15 سال به ترتیب 91.70%، 84.90% و 74.50% بدست آمد. تعداد همسایگی بهینه با روش اعتبار سنجی متقاطع برابر 45 بدست آمد. نمره بری یر برای الگوریتم KNN در زمان های 5، 10 و 15 سال 0.003، 0.006 و 0.007 و برای مدل كاكس به ترتیب 0.036، 0.058 و 0.069 بدست آمد. روش KNN با تعداد همسایگی 45 خطای پیش بینی كمتری در زمان های 5، 10 و 15 سال نسبت به مدل كاكس دارد كه نشان می دهد این روش عملكرد بهتری دارد.نتیجه نهایی: نتیجه این مطالعه نشان می دهد كه پیش بینی روش KNN نسبت به مدل كاكس زمانی كه حجم نمونه بالا و تعداد متغیرهای پیشگو زیاد است، دقت بالاتری دارد.
كلید واژه: پیوند كلیه، رد برگشت ناپذیر پیوند، روش كاكس، روش K- نزدیكترین همسایگی

لینک کمکی