بررسي اثر باكتريسيدال و باكتريو استاتيك عصاره هيدروالكلي گياه نعناع و نمك سديم كلرايد بر روي باكتري استرپتوكوكوس موتانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر باكتريسيدال و باكتريو استاتيك عصاره هيدروالكلي گياه نعناع و نمك سديم كلرايد بر روي باكتري استرپتوكوكوس موتانس :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :9

مقدمه و هدف: پوسیدگی دندان یك بیماری عفونی ناشی از كلونیزاسیون باكتری ها به ویژه استرپتوكوكوس موتانس بوده كه با دكلسیفیكاسیون بخش غیر آلی دندان شروع شده و با تخریب ماتریكس آلی دنبال می شود. مطالعات، مقاومت نسبی به عوامل شیمیایی و همچنین آنتی بیوتیك ها در میان میكروفلور طبیعی دهان به خصوص استرپتوكوك های گروه ویریدانس را نشان می دهند. رویكردهای اخیر طب نیز به بهره گیری از گیاهان دارویی، در پیشگیری و درمان بیماری ها به واسطه عوارض جانبی كمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه میزان اثر باكتریوسایدی و باكتریو استاتیكی عصاره هیدروالكلی گیاه نعناع و نمك بر روی باكتری استرپتوكوكوس موتانس در شرایط آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار گرفت.روش كار: در این مطالعه تجربی از اندام هوایی گیاه نعناع به روش ماسراسیون عصاره هیدروالكلی تهیه شد و پس از تهیه سویه استاندارد باكتری استرپتوكوكوس موتانس و استریل نمودن عصاره توسط فیلتر اثر آنتی باكتریال آن به روش های Agar well diffusion، Agar disk diffusion و Broth micro dilution در محدوده غلظتی 800-0.78 میكروگرم بر میلی لیتر بر باكتری مذكور ارزیابی شد. همچنین محدوده غلظتی 10–0.5 درصد سدیم كلراید نیز تهیه و اثر آن بر باكتری مورد نظر، سنجیده شد.نتایج: در روش Agar disk diffusion و Agar well diffusion عصاره هیدروالكلی گیاه نعناع و سدیم كلراید هیچگونه اثر آنتی باكتریال بر باكتری استرپتوكوكوس موتانس مشاهده نشد. در روش broth micro dilution عصاره هیدروالكلی گیاه نعناع نیز هیچگونه اثر آنتی باكتریال بر باكتری استرپتوكوكوس موتانس نداشت در حالی كه میزانMIC (Minimum inhibitory concentration) سدیم كلراید 5 و (MBC (Minimum bactericidal concentration آن 5.5 درصد تعیین شد.نتیجه نهایی: نتایج این مطالعه نشان داد كه عصاره هیدروالكلی گیاه نعناع هیچگونه اثر آنتی باكتریال بر باكتری استرپتوكوكوس موتانس ندارد همچنین بیشترین اثر آنتی باكتریال سدیم كلراید جهت باكتری مذكور از غلظت 5 تا 5.5 درصد می باشد.
كلید واژه: استرپتوكوك موتانس، پوسیدگی دندان، سدیم كلراید، گیاه نعناع

لینک کمکی