تعيين خصوصيات اسپرم شناختي در کارايي تکثير مصنوعي مولدين نر ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum kameneskii 1901) مهاجر به رودخانه سفيد رود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين خصوصيات اسپرم شناختي در کارايي تکثير مصنوعي مولدين نر ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum kameneskii 1901) مهاجر به رودخانه سفيد رود :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي جانوري تجربي

تعداد صفحات :10

در روند تکثیر ماهی عوامل متفاوتی از جمله کیفیت و کمیت تخمک و اسپرم مولدین دخیل می باشند که در بحث کیفیت اسپرم فاکتورها و عواملی همچون pH، درصد تحرک، مدت زمان تحرک، تراکم و اسمولاریته موجود در پلاسمای اسپرم مورد بررسی قرار می گیرند. پژوهش حاضر در فروردین ماه 1390 در مرکز تکثیر وپرورش ماهیان استخوانی شهید انصاری رشت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین و انحراف معیار پارامترهای اسپرم شناختی در ماهیان 3 و 4 ساله مورد بررسی به ترتیب اسمولاریته (329.6±11.9، 343.4±11.9 عدد)، اسپرماتوکریت (47.2±7.4، 44.5±2.99 عدد)، مدت زمان تحرک اسپرم (1.5±12.8، 66.3±6.60 ثانیه)، درصد تحرک اسپرم (80±6.7، 83.5±3.9 درصد)، تراکم اسپرم (17828750±3199657.8، 18000000±2090454.5 میلی مترمکعب) و pH اسپرم (7.79±0.51، 7.61±0.26) محاسبه شد. همچنین ارتباط بین اسمولاریته، درصد تحرک اسپرم، مدت زمان تحرک اسپرم و تراکم اسپرم با پارامترهای کارایی تکثیر مصنوعی (درصد لقاح و درصد تفریخ) مثبت و مستقیم ارزیابی شد یعنی با افزایش عوامل اسپرم شناختی درصدلقاح و درصد تفریخ در ماهی سفید افزایش می یابد و با کاهش این عوامل درصد لقاح و درصد تفریخ در ماهی سفید کاهش می یابد.
كلید واژه: اسپرم شناختی، کارایی تکثیر و ماهی سفید

لینک کمکی