بررسي سميت تحت کشنده نانو اکسيد روي (ZnO NPs) بر شاخص هاي خوني ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي سميت تحت کشنده نانو اکسيد روي (ZnO NPs) بر شاخص هاي خوني ماهي کپور معمولي (Cyprinus carpio) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي جانوري تجربي

تعداد صفحات :10

با توجه به شتاب روز افزون نانوتکنولوژی در کشور و اختلالات احتمالی فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در بدن موجودات زنده، در این تحقیق تاثیر سمیت تحت کشنده نانو اکسید روی (ZnO NPs) بر شاخص های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با تعیین دامنه ای از غلظت های نانو اکسید روی به منظور تعیین LC50 تلفات ماهیان کپور معمولی در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت محاسبه شد. سپس با توجه به میزان LC50 آزمایش جداگانه ای طراحی شد و با القای غلظت تحت کشنده این ماده شاخص های خون شناسی ماهی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج غلظت سمیت کشنده (LC50) نانواکسید روی برای ماهی کپور معمولی 3.120±0.23 ppm بدست آمد. هنگامی که ماهیان در معرض غلظت تحت کشنده (50% غلظت (LC50 به مدت 7 روز قرار گرفتند، نانو ذرات روی موجب تغییرات در پارامترهای خونی ماهی قرمز شد که این تغییرات در شاخص های خونی با کاهش سطح گلبول قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت در تیماری که تحت تاثیر نانو ذرات روی قرار داشت، همراه بود (P<0.05) و افزایش گلبول های سفید در تیماریکه ماهیان در معرض غلظت تحت کشنده نانو ذرات روی بودند نسبت به گروه شاهد مشاهده شد (P<0.05). MCHC در تیماری که در معرض نانواکسیدروی قرار داشت افزایش معناداری را نشان داد (P<.05)، در حالی که شاخص های MCV و MCH در طی آزمایش فاقد تغییرات معنادار بودند (P>0.5). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سمیت تحت کشنده نانو ذرات روی می تواند بر شاخص های خونی ماهی کپور معمولی تاثیر منفی داشته باشد، لذا باید از ورود این گونه مواد به اکوسیستم آبی جلوگیری نمود.
كلید واژه: فلزات سنگین، سمیت کشنده، ماهی کپور، نانوتکنولوژی

لینک کمکی