معرفي 3 رکورد جديد مگس گل (Dip: Syrphidae) براي فون استان خراسان رضوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن معرفي 3 رکورد جديد مگس گل (Dip: Syrphidae) براي فون استان خراسان رضوي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي جانوري تجربي

تعداد صفحات :10

خانواده سیرفیده معروف به مگس گل (Flower fly یا Hover fly) با حدود 6000 گونه توصیف شده، یکی از بزرگترین خانواده های راسته دو بالان محسوب می گردد. مگس های بالغ از شهد و گرده گل ها تغذیه کرده و جزء گرده افشان های مهم به شمار می روند. لارو تعداد زیادی از گونه های این خانواده شکارچی شته ها بوده و نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات بازی می کنند. در مطالعه حاضر که طی سال های 1390- 1389 انجام گرفت، به بررسی فونستیکی خانواده سیرفیده در شهرستان های تربت حیدریه، رشتخوار و خواف (استان خراسان رضوی) پرداخته و فراوانی گونه غالب در ایستگاه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. گونه های بالغ به صورت تصادفی با تور های حشره گیری جمع آوری و به آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری دانشگاه شهید بهشتی منتقل شدند. نمونه ها با استفاده از کلید های شناسایی معتبر مورد مطالعه قرار گرفتند. بعد از شناسایی987 نمونه، جهت تایید به موسسه سیستماتیک جانوری و اکولوژی سیبری در کشور روسیه فرستاده شد و هم اکنون در بخش موزه حشرات دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی نگهداری می شوند. پس از بررسی چک لیست سیرفیده های ایران، سه گونه Eumerus ornatus، Pipizella virens، Platycheirus fulviventris برای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش شدند. دو جنس Pipizella و Platycheirus نیز به جنس های گزارش شده از فون استان اضافه گردید. قبلا گونه Platycheirus fulviventris از استان گیلان، گونه Pipizella virens از شمال ایران و گونه Eumerus ornatus تنها از شهرستان دماوند گزارش شده بود و با گزارش مجدد این گونه ها در منطقه مورد مطالعه، دامنه انتشار آنها در ایران گسترده تر می شود.
كلید واژه: Syrphidae، مگس گل، خراسان رضوی، Eumerus ornatus ،Pipizella virens ،Platycheirus fulviventris

لینک کمکی