بررسي اثرات حمل و نقل بر برخي از پارامترهاي استرس، هورمون هاي استروئيدي و فاکتورهاي خوني در مولدين کپور معمولي (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثرات حمل و نقل بر برخي از پارامترهاي استرس، هورمون هاي استروئيدي و فاکتورهاي خوني در مولدين کپور معمولي (Cyprinus carpio) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي جانوري تجربي

تعداد صفحات :17

اثرات استرس ناشی از حمل و نقل در مولدین ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) از استخرهای پرورش به کارگاه تکثیر در سه مقطع زمانی (شامل بلافاصله بعد از صید، 2 ساعت لازم برای انتقال و 24 ساعت بعد از قرارگیری در حوضچه های آرامش) بر تغییرات مقادیر کورتیزول، گلوکز، استروئیدهای جنسی (تستوسترون و استرادیول) و فاکتورهای خونی با خون گیری از 30 قطعه مولد بررسی شد. نتایج نشان داد که کورتیزول در بعد از صید به سرعت افزایش (625 نانوگرم بر میلی لیتر) و به طور معناداری بعد از 24 ساعت کاهش (409 نانوگرم بر میلی لیتر) یافت (P<0.05). روند تغییرات گلوکز با گذشت زمان انتقال روند افزایشی (از 81.7 به 98.5 گرم در دسی لیتر) داشته ولی اختلاف معناداری در مقاطع مختلف زمانی مشاهده نشد (P>0.05). مقادیر تستوسترون و استرادیول در بین سه مرحله زمانی اختلاف معناداری نشان دادند، به طوری که بیشترین مقادیر آنها در زمان بلافاصله بعد از صید و با گذشت زمان روند کاهش معناداری داشتند (P<0.05). مقادیر گلبول قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، میانگین حجم سلولی، متوسط وزن هموگلوبین و میانگین غلظت هموگلوبین سلولی در زمان بلافاصله بعد از صید اختلاف معناداری با سایر مقاطع زمانی داشته (P<0.05). که احتمالا متاثر از استرس ناشی از صید بود. مقادیر گلبول های سفید، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل و نوتروفیل در بین تیمارها اختلاف معناداری نشان نداد (P>0.05). همچنین، نگهداری 24 ساعته مولدین در حوضچه های آرامش سبب بهبود برخی از پارامترهای خونی گردید. بر اساس نتایج، حمل و نقل در مولدین کپور معمولی بر میزان کورتیزول، هورمون های استروئیدی و برخی از پارامترهای خونی (مقادیر اریتروسیت ها و هموگلوبین) اثرات منفی داشته و لذا اقدامات لازم در خصوص آرامش مولدین (حتی در انتقال کوتاه مدت) ضروری است.
كلید واژه: استرس، جابجایی، استروئیدهای جنسی، پارامترهای خونی، مولد

لینک کمکی