بررسي اثر سميت سلولي عصاره برگ گياه آويشن کوهي بر روي سلول هاي سرطاني ريه انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي اثر سميت سلولي عصاره برگ گياه آويشن کوهي بر روي سلول هاي سرطاني ريه انسان :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي جانوري تجربي

تعداد صفحات :8

گیاه آویش کوهی T. kotschyanus BOISS. & Hohen در طب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضداسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره اتانولی برگ گیاه آویش کوهی بر روی رده سلولی A-549 بود. مواد و روش ها:برگ گیاه آویش کوهی از استان لرستان شهرستان سلسله در بهار 1393جمع آوری شد برگ گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک شد و عصاره اتانولی از آن تهیه گردید. پس از تهیه عصاره اثر غلظت های (500mg/ml، 200، 100، 50، 25) از عصاره برگ گیاه آویشن کوهی بر رده سلولی A-549 به مدت 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت سلولی عصاره برگ گیاه آویشن کوهی بر ضد سلول های سرطانی A-549 توسط روش MTT ارزیابی شد. برای آنالیز از نرم افزار SPSS-18 استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره اتانولی برگ گیاه آویشن کوهی دارای اثرات سیتوتوکسیک بر رده سلولی A-549 می باشد. بحث: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که عصاره اتانولی برگ گیاه آویشن کوهی به علت وجود ترکیبات فنولی اثرمهاری روی رده سلولی A-549 دارد.
كلید واژه: آویشن کوهی، سرطان ریه، A-549

لینک کمکی